Didactics of Chemistry: Laboratory II - M832017
Title: Laboratoř didaktiky chemie II
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Pre-requisite : M832006
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Tento předmět navazuje na předmět Laboratoř didaktiky chemie I. Je zaměřen na školní experimenty z oblasti organické chemie, chemie přírodních látek, biochemie a dále na některé netradiční a efektní experimenty. Studenti se v rámci tohoto předmětu naučí připravovat a správně provádět demonstrační experimenty, vést laboratorní cvičení, a také aplikovat a v praxi používat teoretické poznatky, které si osvojili v předmětech Pedagogická psychologie a Didaktika chemie I a II.
Last update: Havlík Jan (13.02.2019)
Literature - Czech

Z: ČTRNÁCTOVÁ, H. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, 2000. ISBN 80-7175-057-3.

Z: ČTRNÁCTOVÁ, H., HALBYCH, J. Didaktika a technika chemických pokusů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-246-1192-9.

Z: ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H. Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. Praha: PřF UK, 2007. ISBN 978-80-86561-81-3.

Z: SIMONE, A. a kol. Kniha přírodovědných záhad: učební aktivity pro podporu badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání. Praha: TEMI, 2016. ISBN 978-80-87343-61-6.

Z: McDAID, I. 100 Ideas for Secondary Teachers: Outstanding Science Lessons. Londýn: Bloomsbury, 2015. ISBN 978-1-4729-1819-2.

D: ŠULCOVÁ, R. a kol. Chemie se nezbavíme. Praha: P3K, 2014. ISBN 978-80-87343-43-2.

D: MOKREJŠOVÁ, O. Moderní výuka chemie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-234-2.

D: ROESKY, H. W. Spectacular Chemical Experiments. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. ISBN 978‑3‑527-31865-0.

D: GARCÍA-MARTINEZ, J., SERRANO-TORREGROSA, E. (Eds.). Chemistry Education – Best Practices, Opportunities and Trends. Weinheim: Wiley-VCH, 2015. ISBN 978-3-527-33605-0.

D: OPATOVÁ, M., HYBELBAUEROVÁ, S. The Experiments with Isoprenoids in Chemical Education. La Chimica nella Scuola, 2012, vol. 34, no. 3, p. 270–273. ISSN 0392-8942

Last update: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Learning resources - Czech

Návody k experimentům a teoretické texty (k dispozici v elektronické podobě na e-learning.vscht.cz)

Last update: Havlík Jan (13.02.2019)
Syllabus - Czech

Sylabus:

1. Alkany a alkeny; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři.

2. Alkyny a aromáty; Školní chemický experiment jako model.

3. Halogenderiváty uhlovodíků; Funkce školního chemického experimentu.

4. Alkoholy, fenoly a karbonylové sloučeniny; Fáze realizace školních experimentů.

5. Karboxylové kyseliny; Klasifikace školních chemických experimentů.

6. Dusíkaté deriváty uhlovodíků; Třídění školních experimentů z gnoseologického hlediska.

7. Polymery a biopolymery; Demonstrační experimenty.

8. Sacharidy; Využití audiovizuální techniky ve výuce chemie.

9. Aminokyseliny, bílkoviny; Laboratorní cvičení a skupinová práce.

10. Lipidy, vitamíny; Problémové a badatelsky orientované vyučování.

11. Barviva; Pracovní listy ve výuce chemie.

12. Přírodní látky; Hodnocení žáků ve výuce chemie.

13. Enzymy a chemické reakce v živých organismech; Domácí chemické experimenty.

14. Efektní organické experimenty; Improvizace ve školní laboratoři.

Last update: Havlík Jan (10.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je prezenční absolvování všech praktických lekcí v laboratoři (případné absence je nutné nahradit, náhradní termíny laboratoří budou vypsány koncem semestru či ve zkouškovém období, po domluvě s vyučujícím), odevzdání písemně vypracovaných otázek a úkolů, zadávaných na každé lekci, a absolvování závěrečné úlohy. V rámci této úlohy student připraví a provede vybraný demonstrační experiment se všemi jeho náležitostmi běžnými ve výuce středoškolské chemie. Hodnocena je didaktická i odborně-chemická stránka prováděného experimentu.

Last update: Havlík Jan (13.02.2019)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.3 64
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.5 98
6 / 6 168 / 168