SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Didactics of Chemistry I - M832006
Title: Didaktika chemie I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Klímová Helena doc. RNDr. CSc.
Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Is pre-requisite for: M832011, M832010, M832021, M832012, M832017
Annotation - Czech
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat teoretické poznatky obecné didaktiky na výuku konkrétních oblastí chemie. Studenti budou seznámeni s aktuálně platnou aktualizací RVP a jeho konkretizací pro obor Chemie. Seznámí se základními pojmy a s metodikou tvorby ŠVP pro obor Chemie (stanovení cílů, formy, metod, obsahu, časového plánu, podmínek pro vzdělávání talentovaných žáků apod.). Získané dovednosti budou postupně aplikovat v rámci předmětu Didaktika chemie II na jednotlivé oblasti předmětu chemie. Studenti budou seznámeni s výukovými experimenty, s nakládáním s chemickými látkami a legislativním rámcem a naučí se navrhnout funkční výukové prostory. Seznámí se s výukovými pomůckami, modely a souvisejícím využitím ICT. S využitím učebnic a informačních zdrojů dokáží strukturovat obsah učiva v souladu s platným RVP, zpracovat přípravu na vyučovací hodiny pro konkrétní oblast výukového obsahu a v návaznosti připravit učební úlohy a sestavit didaktické testy.
Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Literature - Czech

Z: PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Přeložil Jiří FOLTÝN. Praha: Portál, 2013. ISBN 9788026203674.

Z: DUŠEK, Bohuslav. Kapitoly z didaktiky chemie. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-736-1.

Z: MOKREJŠOVÁ, Olga. Moderní výuka chemie. V Praze: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-234-2.

Z: GARCIA-MARTINEZ, Javier, SERRANO-TORREGROSA, Elena. Chemistry Education: Best Practices, Opportunities and Trends. Wiley-VCH, 2015.

Z: ČTRNÁCTOVÁ, Hana a Josef HALBYCH. Didaktika a technika chemických pokusů. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 8024611929.

Z: HOLZHAUSER, Petr, MATUŠKA, Radek. Použití chemických látek při výuce a v rámci volnočasových aktivit žáků mladších 15 let. Chem. Listy 113(7) (2019).

Z: HOLZHAUSER, Petr, MATUŠKA, Radek. Použití chemických látek při výuce a v rámci volnočasových aktivit žáků ve věku 15–18 let. Chem. Listy 113(4) (2019).

Z: DIBERARDINIS, Louis J. Guidelines for laboratory design: health, safety, and environmental considerations. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2013]. ISBN 9780470505526.

D: ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3450-7.

D: PETTY, Geoffrey. Evidence-based teaching: a practical approach. Second edition. Oxford: Oxford University Press, [2014]. ISBN 978-1-4085-0452-9.

D: Platné evropské předpisy, české zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy upravující nakládání s chemickými látkami.

D: ČIPERA, Jan. Rozpravy o didaktice chemie: [učební text pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK]. Praha: Karolinum, 2000. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0134-6.

D: ČIPERA, Jan. Rozpravy o didaktice chemie II. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0309-8.

D: www.chemicka-olympiada.cz

Last update: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Syllabus - Czech

1. Chemie – věda vs. vyučovací předmět (hypotéza, experiment, zákon, teorie).

2. Vyučovací metody. Tradiční výuka chemie, její klady a nedostatky.

3. Didaktické zásady ve výuce chemie.

4. Výukové cíle a indikátory jejich splnění. Formulace s ohledem na žáky a třídy.

5. Organizační formy vyučování chemie (individuální, skupinová, kooperativní apod.).

6. Aktivizační metody, didaktické hry v chemii.

7. Školní chemický experiment, demonstrační a žákovské pokusy. Chemické látky, bezpečnost práce, legislativa.

8. Výukové a pomocné prostory, návrh učebny a výukové laboratoře.

9. Pomůcky k výuce chemie. Modely, vizualizace.

10. ICT ve výuce chemie. (ChemSketch, simulace, 3D modely, videoexperimenty, virtuální realita, 3D-tisk apod.)

11. Struktura výukového obsahu v návaznosti na platný RVP. Učebnice, pracovní sešity a odborné knihy ve výuce chemie. Informační zdroje.

12. Učební úlohy v chemii, didaktické testy, Chemická olympiáda.

13. Metodika tvorby ŠVP pro obor chemie. Příprava učitele na výuku. Její realizace a zpětná reflexe.

14. Motivace a stimulace žáků ve výuce chemie.

Last update: Čapek Adamec Martin (21.12.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Homework preparation 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha