SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Continuous pedagogical practice II - M832021
Title: Souvislá pedagogická praxe II
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: High Radka Mgr. Ph.D.
Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D.
Pre-requisite : M832002, M832006
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět navazuje na Souvislou pedagogickou praxi I, Didaktiku chemie I a II, Laboratoř ve výuce chemie I a je podporován souběžně získávanými poznatky z předmětů Laboratoř z didaktiky chemie II a ICT ve výuce chemie. V praxi je příležitostí také pro aplikaci teoretických poznatků získaných v dalších předmětech teoretického a profilujícího základu (Psychologie mládeže, Pedagogická psychologie, Hodnocení výsledků učení žáků, Vzdělávání nadaných žáků v chemii, Sociální a speciální otázky inkluzivní edukace). Cílem je prohloubení zkušeností s přípravou na výuku a vlastním vedením výuky chemie, rozvoj celého komplexu profesních kompetencí učitele, včetně zohlednění sociálních podmínek edukace a vytváření příležitostí pro učení pro všechny žáky. Student je schopen projektování, samostatného vedení a hodnocení výuky a pokročilých forem pedagogické spolupráce s fakultním učitelem v tandemové výuce (např. výuka na stanovištích, diferencovaná výuka, paralelní výuka). Dokáže komplexně posoudit výsledky učení žáků/studentů prostřednictvím různých forem sumativního a formativního hodnocení, analyzovat širší podmínky výuky a reflektovat vlastní pedagogickou činnost. V plánech vyučovacích hodin vychází ze školního vzdělávacího programu, tematického plánu pro daný ročník studia, implementuje výchovně vzdělávací cíle pro daný tematický celek oboru chemie v souladu se školním kurikulem. Dle kontextu zařazuje aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, plánuje ověřování úrovně plnění cílů a výukové aktivity na odpovídající kognitivní náročnosti. S ohledem na ŠVP a tematické plány též připravuje plánování výuky pro rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a hodnot a pro průřezová témata. Pokračuje ve vedení portfolia, kterým dokládá kvalitu svých činností a progres ohledně svých profesní výzev.
Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Literature - Czech

: ČAPEK ADAMEC, Martin a kol. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření. 2. vydání. Praha: Eduko, 2022. ISBN 978-80-88057-93-2.

Z: BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014.

Z: BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014.

Z: STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

Z: SVOZIL, B., FOIST, V. Strategický management inkluzivní školy. Praha: Liga lidských práv, 2016.

D: LORENZOVA, Jitka. IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE PEDAGOGY IN THE TEACHING OF CHEMISTRY. Slavonic Pedagogical Studies Journal [online]. 2021, 10(2), 111-121 [cit. 2022-12-18]. ISSN 13398660. Dostupné z: doi:10.18355/PG.2021.10.2.2.

D: JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada. Psyché (Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.

D: LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Vyd. 2. Brno: Paido, 2008.

D: NAVRÁTIL, Stanislav a Jan MATTIOLI. Problémové chování dětí a mládeže: [jak mu předcházet, jak ho eliminovat]. Praha: Grada Pedagogika (Grada), 2011. ISBN 978-80-247-3672-3.

D: SMETÁČKOVÁ, Irena, Stanislav ŠTECH, Ida VIKTOROVÁ, Veronika MARTANOVÁ, Anna PÁCHOVÁ a Veronika FRANCOVÁ. Učitelské vyhoření: proč vzniká a jak se proti němu bránit. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1668-1.

Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Syllabus - Czech

vodní seminář.

2. Stanovení profesních výzev, hodnocení jejich naplňování ve výuce i v jednotlivých oblastech profesních kompetencí na základě portfolia.

3. Příprava a realizace samostatné vyučovací hodiny a jejich reflexe a hodnocení ve vztahu k naplňování ŠVP, klíčových kompetencí žáků a k mezipředmětovým vztahům.

4. Tandemová výuka s fakultním učitelem, její příprava, realizace a hodnocení.

5. Příprava a realizace laboratorních experimentů, badatelsky orientovaných úloh, práce s talentovaným žákem v rámci badatelsky orientovaných úloh vyšší náročnosti.

6. Vedení záznamů z hospitací, náslechů, terénních zápisků.

7. Příprava didaktických testů, didaktických pomůcek a digitálních výukových materiálů.

8. Implementace inkluzivních pedagogických principů do výuky chemie.

9. Sumativní a formativní hodnocení žáka, komplexní posouzení pokroku žákova učení.

10. Participace na inovaci školního kurikula (účast na předmětových komisích).

11. Účast na dalších pedagogických procesech školy, jako je nastavení podmínek pro inkluzivní vzdělávání, další vzdělávání, kolegiální spolupráci a sdílení příkladů dobré a inspirativní praxe.

12. Reflektivní seminář.

Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Registration requirements - Czech

Úvodní pedagogická praxe s reflexí

Didaktika chemie I.

Last update: Čapek Adamec Martin (17.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen na základě portfolia složeného z příprav a jejich podrobné reflexe, zápisů z hospitačních protokolů podepsaných fakultním učitelem, zápisů z náslechů a reflexí výuky a aktivní účasti na reflektivním semináři. Součástí práce s portfoliem bude vyhodnocení individuálně zvolené profesní výzvy v oblasti rozvoje profesních kompetencí.

Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Účast na seminářích 0.4 10
4 / 6 112 / 168
 
VŠCHT Praha