SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Introductory observation practice with reflection - M832002
Title: Úvodní pedagogická praxe s reflexí
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/6, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Is pre-requisite for: M832021, M832012
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je získání analytického vhledu do specifik školního prostředí, profesních činností a náplně práce pedagogických a odborných pracovníků školy (třídní učitel, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence aj.) a do rozmanitých podob a forem jejich spolupráce. Studenti se budou věnovat pozorování výuky formou náslechů, rozhovorům s aktéry vzdělávání, analýze dokumentů a vedení reflektivních deníků. Také se zaměří na to, jak individuální a sociální charakteristiky žáků mohou ovlivňovat výchovně vzdělávací proces. V roli pozorovatelů se budou účastnit všech činností nezbytných pro pedagogický chod školy, jako je např. účast na pedagogické radě, třídní schůzce, poradě předmětové komise aj. Seznámí se všemi součástmi školy (školní poradenské pracoviště, školní klub, školní družina) a s významnými školními projekty (např. centra kolegiální podpory aj.). Dále se seznámí se související pedagogickou dokumentací (školní matrika, školní řád, vedení třídní knihy, inspekční zprávy aj.). Nedílnou součástí kurzu bude osvojování důležitých znalostí v legislativní, administrativní, bezpečnostní a zdravotní problematice, relevantních pro učitelskou profesi. Zvláštní pozornost bude věnována povinnosti zachovávat mlčenlivost podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Praxe bude doprovázena reflektivními semináři, které budou vedené jak z pedagogické, tak psychologické perspektivy.
Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Literature - Czech

Z: SLEZÁKOVÁ, J. Průvodce pedagogickou praxí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. ISBN 978-80-244-5828-1.

Z: Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě. (čj. MSMT-19169/2019.)

Z: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT 21149/2016)

Z: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT čj.: 21291/2010-28).

Z: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, (aktuální revize).

Z: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: MŠMT, (aktuální revize).

Z: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon; aktuální znění).

Z: Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (aktuální znění).

D: DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace. 2015, 25(1), 9-31. DOI: 10.5817/pedor2015-1-9.

D: GRECMANOVÁ, Helena [et al.]. Klima školy: soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-808-7063-804.

D: MAREŠ, Jiří. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika. 2015, 2015(2), 113-142.

D: POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola: metoda pro stanovení priorit školy. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011, 18 s. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-37-8.

Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Syllabus - Czech

1. Příprava na praxi, základní informace o škole – ŠVP, výroční zpráva, zapojení školy do projektů a další dokumenty.

2. Minimum právních, bezpečnostní a zdravotnických znalostí, etické zásady – práva a povinnosti pedagoga.

3. Odborné tematické semináře s pracovníky školy: výuková a mimovýuková náplň práce učitele, agenda třídního učitele, asistenta pedagoga, školního psychologa, výchovného poradce, metodika prevence a dalších pracovníků školy.

4. Činnosti vedoucích pracovníků školy, péče o další vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců školy.

5. Školní poradenské pracoviště, jeho diagnostické a poradenské činnosti, spolupráce s učiteli a rodiči při tvorbě IVP a nastavení podpůrných opatření.

6. Školní kurikulum a jeho porovnání s RVP, zaměření na vzdělávací oblast Člověk a příroda: učební plán, očekávané výstupy a učivo.

7. Průřezová témata v ŠVP, výchovně-vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí.

8. Práce vyučujících se školním vzdělávacím programem, dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování výuky, tematické plány.

9. Pozorování, rozhovory a analýza dokumentů ve škole, sběr dat pro individuální projekt.

10. Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků a jejich vliv na proces učení žáků.

11. Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na obecně didaktické a metodické aspekty výuky a na identifikaci klíčových kompetencí pro výkon pedagogického povolání.

12. Zpracování individuálního projektu.

Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Course completion requirements - Czech

Systematická příprava na praxi a plnění průběžných úkolů v e-learningu. Aktivní účast na praxi. Zpracování analytické seminární práce.

Last update: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha