SubjectsSubjects(version: 912)
Course, academic year 2022/2023
  
Continuous pedagogical practice I - M832012
Title: Souvislá pedagogická praxe I
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Pre-requisite : M832002, M832006
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (17.01.2020)
Předmět navazuje na Úvodní pedagogickou praxi s reflexí. Jeho cílem je umožnit studentovi získat zkušenosti s přípravou na výuku a vlastním vedením výuky chemie na střední škole, případně i na nižším stupni víceletého gymnázia nebo na škole základní. Student si vede písemné přípravy, provádí sebereflexi a jeho výuka je dále reflektována a hodnocena učitelem.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014.

Z: BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014.

Z: ČAPEK ADAMEC, Martin a kol. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření. 2. vydání. Praha: Eduko, 2022. ISBN 978-80-88057-93-2

Z: KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 1996.

Z: VAŠUTOVÁ,J. Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK v Praze, PedF, 2007.

Z: HODSON, CH. Psychology and Work. Routledge, Taylor§Francis Group, London and New York: 2001.

D: AUGER.M.T.; BOUCHARLAT,CH. Učitel a problémový žák. Praha: Portál 2005.

D: BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV 2002.

D: ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada,2010.

D: KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

D: LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (15.01.2020)

1. Úvodní seminář

2. Činnost studenta v rámci souvislé pedagogické praxe v průběhu semestru (samostatná výuka studenta ve třídách SŠ nebo ZŠ včetně laboratoří)

3. Průběžné konzultace

4. Zpracování portfolia, výstupů praxe

5. Reflektivní seminář

Registration requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

Úvodní pedagogická praxe s reflexí

Didaktika chemie I.

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia složeného z příprav a reflexí výuky a aktivní účasti na reflektivním semináři.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Práce na individuálním projektu 0,6 18
Účast na seminářích 0,4 10
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha