SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Continuous pedagogical practice I - M832012
Title: Souvislá pedagogická praxe I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Pre-requisite : M832002, M832006
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (21.12.2022)
Předmět navazuje na Asistentskou pedagogickou praxi a zhodnocuje teoretické poznatky a praktické dovednosti získané v předmětech Obecná didaktika, Didaktika chemie I, II, a Laboratoř z didaktiky chemie I. Jeho cílem je posílit zapojení studenta do pedagogických procesů školy a vybavit ho souborem základních profesních dovedností včetně nácviku sebereflexe. Student získá zkušenosti s přípravou na výuku a vlastním vedením vyučovací hodiny v předmětu chemie na střední škole, případně i na nižším stupni víceletého gymnázia nebo na škole základní pod supervizí pedagoga. Konkrétními profesními dovednostmi je příprava a projektování vlastní výuky, realizace vyučovací hodiny, účast v párové výuce, analýza náslechové a vyučovací hodiny, účelně korigování vlastní pedagogické činnosti. V plánech vyučovacích hodin vychází student ze školního vzdělávacího programu a tematického plánu pro daný ročník, vhodně implementuje výchovně vzdělávací cíle pro daný tematický celek oboru chemie, dle kontextu zařazuje aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, plánuje ověřování úrovně plnění cílů a výukové aktivity na odpovídající kognitivní náročnosti. S ohledem na ŠVP a tematické plány též připravuje plánování výuky pro rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro vybraná průřezová témata (např. Environmentální výchova, Mediální výchova). Kurikulární plánování student pravidelně konzultuje před výukou se svým provázejícím učitelem ve škole tak, aby byla zajištěna provázanost příprav na hodiny se školním kurikulem. Studující průběžně provádí sebereflexi a jeho výuka je dále reflektována a hodnocena provázejícím učitelem. Pokračuje ve vedení portfolia, kterým nejen dokládá kvalitu svých činností, ale které slouží také jako nástroj hodnocení a sebehodnocení. Z komplexu profesních kompetencí rozvíjí zejména předmětově oborovou, didaktickou, sociální, komunikativní a diagnosticko-hodnotící kompetenci. V rámci rozvoje pedagogické kompetence ovládá procesy a podmínky výchovy včetně zajištění kázně ve vyučování.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (18.12.2022)

Z: BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014.

Z: BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014.

Z: BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton, 2011. 202 stran. ISBN 9788073874322.

Z: KOLEKTIV AUTORŮ. Mezipředmětovost ve vybraných vzdělávacích oblastech RVP. Metodika transdisciplinárního inovativního kurzu a studijní text pro přípravu studentů na integraci mezipředmětových vztahů do výuky. Plzeň: ZČU v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0979-2.

Z: VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK v Praze, PedF, 2007.

D: HENDRICK, Carl a Robin MACPHERSON. Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí. Přeložil Pavla LE ROCH. Praha: Euromedia Group. Universum (Euromedia Group), 2019. ISBN 978-80-7617-335-4.

D: AUGER.M.T.; BOUCHARLAT, CH. Učitel a problémový žák. Praha: Portál, 2005.

D: GORDON, Thomas. Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Přeložil Julie ŽEMLOVÁ. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-006-5.

D: MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada. Pedagogika (Grada), 2021. ISBN 978-80-247-5089-7.

D: FLETCHER-WOOD, Harry. Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Přeložil Miroslava KOPICOVÁ. Praha: Euromedia Group. Universum (Euromedia Group), 2021. ISBN 978-80-242-7152-1.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (18.12.2022)

1. Úvodní seminář.

2. Příprava a projektování vlastní výuky v návaznosti na ŠVP a mezipředmětové vztahy.

3. Samostatná výuka studenta ve třídách SŠ nebo ZŠ včetně laboratoří.

4. Párová výuka s fakultním učitelem.

5. Příprava laboratorních experimentů a badatelsky orientovaných úloh.

6. Práce s talentovaným žákem v rámci badatelsky orientovaných úloh vyšší náročnosti.

7. Příprava didaktických pomůcek a materiálů, opravy domácích úloh a testů.

8. Analýza náslechové a vyučovací hodiny.

9. Sumativní a formativní hodnocení žáka.

10. Participace na inovaci školního kurikula (účast na předmětových komisích, tvorbě ŠVP aj.).

11. Účast na dalších pedagogických procesech školy (školní a mimoškolní akce, porady aj.).

12. Zpracování portfolia z praxe a jeho využití jako nástroje hodnocení a sebehodnocení.

13. Reflektivní seminář.

Registration requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

Úvodní pedagogická praxe s reflexí

Didaktika chemie I.

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia složeného z příprav a reflexí výuky a aktivní účasti na reflektivním semináři.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Účast na seminářích 0.4 10
4 / 6 112 / 168
 
VŠCHT Praha