SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Hydrochemistry - N217003
Title: Hydrochemie
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2014 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: 35 / 35 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AB217003, B217003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Qualitative and quantitative composition of natural waters, physical and physico-chemical properties of natural waters, chemical reactions and equilibria in waters, inorganic substances in water (main cations), inorganic substances in water(toxic metals), inorganic substances in water (main anions), inorganic substances in water (nitrogen and phosphorus compounds), carbonate chemistry of aquatic systems; dissolved gases, silicon, boron and radioactivity; organic substances in water, chemical and biochemical oxygen demand, total organic carbon; composition, properties and classification of natural waters; composition, properties and classification of drinking and service waters; composition, properties and classification of sewage and industrial waste waters
Last update: Sýkora Vladimír (19.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

assess the quality of the water in terms of its impact for the environment;

assess the quality of the water in terms of its aggressive action on various materials;

assess water quality in terms of hygiene;

explain the behavior of water on the basis of solutions of chemical and biochemical processes in different types of water.

Last update: Sýkora Vladimír (19.01.2018)
Literature -

R: Pitter P.,Hydrochemie,Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015,9788070809280

Last update: Sýkora Vladimír (23.01.2016)
Learning resources -

Current materials will be exposed during the course at:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Last update: Sýkora Vladimír (24.07.2013)
Requirements to the exam - Czech

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získaný zápočet.

Oba testy zahrnují výpočty vyučované na cvičení z hydrochemie. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání cvičení dle rozvrhu. Studentům, kteří se na tento test nedostaví, bude nabídnut jeden náhradní termín mimo dobu konání cvičení. Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu zpravidla ve 14. týdnu semestru a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání závěrečného testu. Na závěrečný test se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně. Individuální nebo nadpočetné termíny se zásadně neposkytují.

Na psaní průběžného testu je k dispozici 30 minut, na závěrečný test 60 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby a kalkulačku. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, mobilního telefonu, tabletu, elektronického diáře apod. a též není dovolena komunikace mezi studenty navzájem. Test se píše na papíry poskytnuté vyučujícím, které je po skončení testu nezbytně nutné všechny odevzdat; není dovoleno použití vlastních papírů ani odnášení papírů poskytnutých. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V průběžném testu je možno dosáhnout maximálně 25 bodů, v závěrečném testu 75 bodů; získané body v obou testech se sčítají. Student získává nárok na zápočet , dosáhne-li celkem alespoň 50 bodů. Zápočty budou do indexů zapisovány v termínech, které určí vyučující, nebo též bezprostředně před ústní zkouškou. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých příkladů.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS. Při výběru z nabídnutých termínů je nezbytné zohlednit, zda do daného termínu zkoušky student získá zápočet, tzn. je třeba ponechat dostatečně dlouhý časový interval mezi termínem konání testu a ústní zkoušky. Nelze nárokovat opravení testu v kratší lhůtě, než jaká je stanovena vyučujícím. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Při ústní zkoušce je losována jedna dvojice tematických okruhů, z toho jeden z obecné a jeden z aplikované hydrochemie. Student má k dispozici přiměřený čas na přípravu a poté je vyzván k projevu, během něhož jsou pokládány doplňující otázky. V průběhu krátké přípravy na ústní zkoušku není dovoleno používat žádnou literaturu ani telekomunikační prostředky, lze si však v této době vytvořit vlastní poznámky a do nich pak nahlížet při zkoušce.

Výsledná známka z předmětu je známkou souhrnnou za písemnou a ústní část zkoušky, tzn. hodnotí znalosti prokázané při ústní zkoušce a navíc zohledňuje i počet bodů získaných v obou testech.

Last update: Sýkora Vladimír (19.01.2018)
Syllabus -

1. Qualitative and quantitative composition of natural waters

2. Physical and physico-chemical properties of natural waters

3. Chemical reactions and equilibria in waters

4. Inorganic substances in water (main cations)

5. Inorganic substances in water (toxic metals)

6. Inorganic substances in water (main anions)

7. Inorganic substances in water (nitrogen and phosphorus compounds)

8. Carbonate chemistry of aquatic systems

9. Dissolved gases, silicon, boron and radioactivity

10. Organic substances in water

11. Chemical and biochemical oxygen demand, total organic carbon

12. Composition, properties and classification of natural waters

13. Composition, properties and classification of drinking and service waters

14. Composition, properties and classification of sewage and industrial waste waters

Last update: Sýkora Vladimír (19.01.2018)
Entry requirements - Czech

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N402002 A N403011

Last update: SMIDOVAL (21.05.2009)
Registration requirements -

Analytical Chemistry I, Physical Chemistry I

Last update: TAJ217 (06.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha