SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Microbiology in Water Technology - N217017
Title: Mikrobiologie v technologii vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Is interchangeable with: M217009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course provides a detailed description of microbiology applications in technologies. It deals with a wide range of topics such as characterization of cell structure, morphology, chemical composition of cells, determination and classification of bacteria and fungi. The basis of microbiology consists of the principles of growth, cell division and reproduction strategy of microorganisms, nutrition and metabolism, genetics and variability of microorganisms. Relations between microorganisms and their environment form the basis of bio-indication (i.e. indicators of ecological water pollution). This course brings students an overview of microbiological analyses, microscopic identification, preparation of samples, methods of detection, features of a microbiological laboratory etc... It also describes hygienic indicators of water quality and their significance for human consumption in accordance with valid legislation.
Last update: TAJ217 (21.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Specify branch of Microbiology, microoorganisms (viruses, bacteria, micromycetes).

Apply sampling methods and sunsequently methods of study and evaluation.

Use knowledge of bioindication to evaluate the technologies (water treatment and waste water treatment).

Handle microscope and preparates.

Carry out cultivation techniques.

Last update: TAJ217 (18.11.2013)
Literature -

R:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

R:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

R:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

A:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

A:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

A:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

Last update: Říhová Ambrožová Jana (16.01.2018)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Mikro_tech_vody

Last update: Říhová Ambrožová Jana (16.07.2013)
Teaching methods - Czech

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem mikrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích. Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři, rozpis úloh je následující: BOZP, příprava kultivačních půd (variabilně, např. AKE, nalití na misky), očkování na/do půdy, otisk či spad na půdu (aplikace na 24 h ve zvoleném prostředí), ředění vzorků (1:10), kultivace (variabilně, dle zvoleného indikátorového organismu, např. koliformni bakterie, E.coli apod.), barvicí techniky (gramovo barvení u bakterií), mikroskopování, pozorování obarveného preparátu plísní v laktofenolu z otisku či spadu na půdu.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (13.01.2017)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce: v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač dotazován ústně.

Požadavky pro udělení zápočtu: účast na laboratorních cvičeních je povinná. Studenti prezenční formy studia absolvují cvičení v rozsahu blokace v rozvrhu v době výuky semestru (pracovní skupiny, bloky úloh dle počtu studentů). Cvičení pro studenty kombinované formy studia budou probíhat v bloku ve třech dnech, termín bude upřesněn vyučujícím. Posluchač si osvojí práci s kultivačními technikami, seznámí se s přípravou preparátu a jeho vyhodnocení. Po skončení práce odevzdá protokol (záznam o činnosti - typ vzorku, rozbor, typ organismu, indikace, zhodnocení vzorku), který bude dokladem výkazu práce na cvičeních.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (13.01.2017)
Syllabus -

1. Characterization of microbiology; about history; specification of micro-organisms; cell strategy.

2. Characterization of bacteria, actinomycetes, micromycetes, viruses; samples and their importance in water.

3. Abiotic and biotic aspects.

4. Growth and reproduction of bacteria, cultivations.

5. Metabolism - enzymes, energy, catabolic and anabolic processes, cell transport.

6. Metabolism - element circulation, biogeochemical cycles, physiological groups of bacteria.

7. Genetics of micro-organisms.

8. Coordination of metabolic functions in cell, adaptation and selection.

9. Pollution and its impact on micro-organisms.

10. Micro-organisms and importance of organisms in water quality, the fecal and no-fecal organisms.

11. Micro-organisms in waste water.

12. Micro-organisms in sewage sludge.

13. The methods and procedures for cultivations of micro-organisms.

14. Quality assurance and quality control, ISO norms and Czech standards.

Last update: TAJ217 (06.08.2013)
Registration requirements -

None.

Last update: TAJ217 (06.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 0.5 14
1 / 4 14 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha