SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Management of chemicals (REACH) - N240031
Title: Management chemických látek (REACH)
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 24 / 24 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Is interchangeable with: B240007, M240020
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu. Výuka probíhá jednou týdně anebo blokově.
Last update: KOBETICK (02.05.2015)
Aim of the course - Czech

Studenti se budou umět orientovat v základních aspektech problematiky REACH.

Last update: KOBETICK (02.05.2015)
Literature - Czech

http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach a výukové materiály od garanta předmětu.

Last update: KOBETICK (02.05.2015)
Learning resources - Czech

Studijní opory lze získat u garanta předmětu

Last update: KOBETICK (02.05.2015)
Syllabus - Czech

1. Úvod do problematiky - management chemických látek, legislativa

2. Klasifikace látek - kategorie nebezpečnosti na základě údajů o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a ekotoxicitě.

Registrace - OSOR, podání registrace jedním či více subjekty, SIEF, výpočet nákladů a jejich dělení mezi jednotlivé

registranty.

3. Metody pro hodnocení vlastností chemických látek - rozdělení, výběr vhodných metod, alternativní testy toxicity

4. Vyhodnocení dat - statistické zpracování dat (indexy NOEC, LOEC, EC50/LC50), interpretace získaných výsledků, Klimish score

5. SLP - přednáška externisty

6. Autorizace a restrikce - identifikace SVHC látek, proces autorizace, SEA, metodiky zvážení benefity vs rizika, substituce

látek, dopady na dodavatelský řetězec

7. Klasifikace, označování a balení chemických látek či směsí (CLP) - povinnosti výrobce, dovozce či spotřebitele, P-věty,

H-věty, symboly nebezpečnosti

8. Bezpečnostní listy - ukázka BP, zisk a výběr dat, pravidla pro tvorbu BL, Expoziční scénáře, analýza rizik

10 a 11. Exkurze (SZÚ, soukromá firma)

12. Samostatný projekt (studenti ve skupinách řeší zadaný úkol napříč sylabem), konzultace

13. Obhajoba projektu

14. Písemný test

Last update: KOBETICK (02.05.2015)
Entry requirements - Czech

Účast na přednáškách a semináři je možná pouze pro studenty bakalářského a magisterského stupně, kteří se ke studiu předmětu řádně přihlásili v SISu. (Předmět není určen pro doktorandy).

Last update: KOBETICK (22.05.2015)
Registration requirements - Czech

žádné

Last update: KOBETICK (02.05.2015)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce (min. 60%). Obhajoba zadaného úkolu (projektu)a písemný test.

Last update: KOBETICK (02.05.2015)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 86 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 25
Defense of an individual project 75

 
VŠCHT Praha