SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
  
Physics: Laboratory - N444003A
Title: Laboratoř fyziky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Uhrová Helena doc. Ing. CSc.
Interchangeability : N444003, N444503
Is interchangeable with: N444003, B444005, AB444005
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: TAJ444 (28.04.2010)
Celkem 11 laboratorních úloh, které tematicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, kvantová a nukleární fyzika).
Aim of the course - Czech
Last update: TAJ444 (28.04.2010)

Seznámit posluchače s metodikou měření fyzikálních veličin, analýzou naměřených dat a formálními náležitostmi protokolu z měření.

Literature - Czech
Last update: TAJ444 (28.04.2010)

Doc. Ing. Helena Uhrová, CSc. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2001).

elektronická podoba skript:

http://www.vscht.cz/ufmt/cs/index.html

Teaching methods - Czech
Last update: TAJ444 (28.04.2010)

Aktivní účast studentů při měřeních v laboratoři, analýza získaných dat a vypracování protokolů z měření. Program laboratoří zahrnuje 6 úloh povinných a 5 volitelných, které si studenti vybírají podle svého zájmu nebo studijní specializace.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ444 (28.04.2010)

Laboratoř je ukončena klasifikovaným zápočtem, který získávají studenti po úspěšném absolvování všech vstupních testů (píšou se před každou úlohou), odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a absolovování závěrečné laboratorní práce (tu každý student zpracovává individuálně).

Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (29.03.2007)

1. Úvod

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření momentu setrvačnosti z doby kyvu.

6. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

7. Studium ohybových jevů laserového záření. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček

8. Měření koncentrace látky v roztoku optickými metodami. Polarimetrie, refraktometrie.

9. Měření odporů. Změna rozsahu měřicích přístrojů. Měření napětí kompenzační metodou.

10. Měření indukčnosti a kapacity.

11. Asynchronní motor. Regulace výkonu a otáček.

12. Měření polovodičového usměrňovače. Stabilizace napětí.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce.Ověření Biotova-Savartova zákona. Silové účinky magn. pole.

Entry requirements - Czech
Last update: TAJ444 (28.04.2010)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N444001,

podmínkou pro účast v Laboratoři fyziky je mít minimálně zápočet z předmětu N444001.

 
VŠCHT Praha