SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Physics of Polymers - Z112001
Title: Fyzika polymerů
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N112001, AB112001, B112001, M112016
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (21.02.2007)
Náplní předmětu je molekulární a nadmolekulární struktura polymerů, teorie volného objemu, skelného přechodu, síťování, kaučukové elasticity, visko-elasticity, krystalizace. Pevnost polymerů, tok, orientace, elektrické a tepelné vlastnosti, difúze v polymerech. Navazuje na předměty Fyzika, Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerních látek a Fyzikální chemie polymerů.Jsou vyžadovány vstupní znalosti: diferenciální a integrální počet, diferenciální rovnice, základy kombinatoriky, termodynamika, přenosové jevy, názvosloví makromolekulární chemie, chemická struktura hlavních polymerů. Na přednáškách budou zadávány otázky a příklady pro domácí úkoly. Závěrečný zápočtový test bude obsahovat 3 příklady podobného typu. Dosažení 60 % je podmínkou udělení zápočtu. Zápočtový test bude opakován pouze jednou. Zkouška je ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (21.02.2007)

Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

Kolektiv: Základy fyziky polymerů I, II. Edice MACRO M-16 ÚMCH ČSAV Praha 1987. /Skripta k dispozici v knihovně ústavu polymerů/

Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (21.02.2007)

1. Konformace, ohebnost a morfologická struktura polymerů.

2. Distribuce molárních hmotností a vlastnosti linerních polymerů.

3. Vznik a struktura sítí, teorie síťování.

4. Teorie volného objemu a problematika skelného přechodu.

5. Předpoklady krystalizace, její kinetika.

6. Teorie kaučukové elasticity a její aplikace.

7. Viskoelasticita, reologické modely, časově-teplotní superpozice.

8. Relaxační přechody a struktura, teorie korespondenčních stavů.

9. Tok polymerních tavenin. Vliv molární hmotnosti.

10. Pevnost teoretická, principy lomové mechaniky, lomové křivky.

11. Misitelnost a rozpustnost polymerů. Separace fázi.

12. Orientace v polymerech. Anizotropní struktury. Vlivy na vlastnosti.

13. Elektrická vodivost. Dielektrické vlastnosti a frekvenční závislosti.

14. Tepelná kapacita, rozpustnost a difuze plynů v polymerech.

 
VŠCHT Praha