PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Coal and Gas Processing and Utilization - AB216001
Anglický název: Coal and Gas Processing and Utilization
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B216001, N216003
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení zpracování a využití uhlí a plynu. Předmět je rámcově rozdělen na dva učební bloky. V první části jsou studentům podány informace o vzniku a těžbě uhlí s jeho následným využitím v technologických procesech jako jsou např. zplyňování, zkapalňování a koksování. Porozumění těchto procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného základnímu analytickému rozboru černého i hnědého uhlí. Nedílnou součástí první části předmětu je také blok věnovaný záchytu a uskladňování CO2, vznikajícího při spalování fosilních paliv. V druhé části jsou studentům přednášeny základní vlastnosti topných plynů a jejich využití. Velký důraz je kladen na využítí zemního plynu jako energetické i chemické suroviny. V závěru druhého přednáškového bloku jsou studenti seznámeni s plynnými biopalivy jako jsou např. bioplyn nebo biomethan a s využitím vodíku v palivových článcích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

Podstatu vzniku a těžby uhlí a zemního plynu.

Vyhodnotit základní parametry pevných i plynných paliv.

Posoudit technické parametry zpracování uhlí v průmyslových aplikacích.

Zvolit vhodnou technologii pro chemické zpracování zemního plynu s ohledem na požadovaný konečný produkt.

Orientovat se v problematikách fosilních paliv a biopaliv.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Z: Roubíček, V.; Buchtele, J. Uhlí zdroje-procesy-využití; Montanex: Ostrava, 2002, ISBN: 80-7225-063-9.

Z: Svoboda, A.; a kol. Plynárenská příručka; Gas: Praha, 2002, ISBN: 80-902339-6-1.

D: Farrenkopf, M. Koks Die Geschichteeines Wertstoffes; Bochum, 2003, ISBN: 3-921533-90-2.

D: Mokhatab, S.; Poe, W.; Speight, J. Handbook of natural gas transmission and processing; Elsevier: Burlington, 2006, ISBN: 978-0123869142.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/

http://www.worldcoal.org/

http://www.lurgi.com/

http://www.linde-engineering.com/en/index.html

http://www.zemniplyn.cz/

http://www.ngva.cz/

http://www.cng.cz/

http://www.aga.org/

http://vuhu.jednicky.cz/

http://www.lpg.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Uhlí a další pevná paliva - vznik, výskyt, historie a budoucnost využití, limitující faktory

2. Vlastnosti pevných paliv a jejich hodnocení, klasifikace uhlí

3. Těžba, úprava a doprava uhlí

4. Pyrolýza uhlí a pevných paliv, výroba koksu

5. Zpracování a využití produktů pyrolýzy a koksování

6. Zplyňování paliv.

7. Spalování uhlí, uhlí v energetice, problematika CO2

8. Topné plyny - vlastnosti a klasifikace

9. Zemní plyn - vznik, výskyt, historie a budoucnost využití

10. Těžba a úprava zemního plynu

11. Zemní plyn jako energetická a chemická surovina

12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů

13. Netradiční topné plyny - bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu

14. Palivové články

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty organická chemie I a chemické inženýrství I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Organická chemie I, Chemické inženýrství A

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Pro úspěšné zakončení předmětu musí student v písemné části zkoušky získat alespoň 50 % bodů a u ústní části zkoušky odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

 
VŠCHT Praha