Purification of Waste Gases - AB216004
Anglický název: Purification of Waste Gases
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Skoblia Siarhei Ing. Ph.D.
Záměnnost : B216004, N216026
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Předmět Základy čištění odpadních plynů je zaměřen na pochopení základních technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v čištění odpadních plynů. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou probírány různé průmyslové technologie, hlavně z oblasti chemických výrob. Pozornost je věnována provozním souborům, ve kterých vznikají koncové plyny. Pro čištění těchto odpadních plynů jsou aplikovány různé postupy, jejichž princip je ve výuce předmětu detailně vysvětlován.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem technologie čištění odpadních plynů.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu technologické proudy obsahující polutanty, které se dostávají, nebo by se mohly dostat do ovzduší.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na účinnost separace polutantů.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, 80-7080-517-X

Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.

Z:Pereira F.A., Técnicas de Tratamento de Efluentes Gasosos, Environmental and Planning Department , Aveiro University, March 2003

Z:Borrego,Carlos, Poluição Atmosférica I,Environmental and Planning Department, Aveiro Univ., 1994

D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

http://www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/zcht-p-001/teze.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Osnova předmětu:

1. Vznik odpadních plynů v průmyslu, energetice a v dopravě

2. Klasifikace polutantů v odpadních plynech

3. Odsiřovací technologie obecně

4. Odsiřování spalin

5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin

6. Vybrané neregenerativní procesy odsiřování spalin

7. Vybrané regenerativní procesy odsiřování spalin

8. Snižování NOX a kombinované procesy

9. Likvidace VOC

10. Technologické schéma spalovny odpadů

11. Biofiltry a biopračky

12. Třícestný a akumulační katalyzátor výfukových plynů

13. Katalytické spalování

14.Příklady průmyslových procesů z hlediska tvorby a likvidace emisí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N413019, N101002 a N409002

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Pro úspěšné zakončení předmětu je nejprve zapotřebí dosáhnout alespoň 50 bodů v zápočtovém testu a splnit písemnou část zkoušky na více než 50 bodů. Dále je nutné složit úspěšně ústní část zkoušky.