PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy čištění odpadních plynů - N216026
Anglický název: Fundamentals of Purification of Waste Gases
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B216004
Pro druh:  
Garant: Machač Pavel Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB216004, B216004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: MACHACA (30.07.2013)
Předmět Základy čištění odpadních plynů je zaměřen na pochopení základních technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v čištění odpadních plynů. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou probírány různé průmyslové technologie, hlavně z oblasti chemických výrob. Pozornost je věnována provozním souborům, ve kterých vznikají koncové plyny. Pro čištění těchto odpadních plynů jsou aplikovány různé postupy, jejichž princip je ve výuce předmětu detailně vysvětlován.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: MACHACA (30.07.2013)

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem technologie čištění odpadních plynů.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu technologické proudy obsahující polutanty, které se dostávají, nebo by se mohly dostat do ovzduší.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na účinnost separace polutantů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ216 (30.07.2013)

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, 80-7080-517-X

Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.

Z:Pereira F.A., Técnicas de Tratamento de Efluentes Gasosos, Environmental and Planning Department , Aveiro University, March 2003

Z:Borrego,Carlos, Poluição Atmosférica I,Environmental and Planning Department, Aveiro Univ., 1994

D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,

Studijní opory -
Poslední úprava: MACHACA (30.07.2013)

http://www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/zcht-p-001/teze.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: MACHACA (21.03.2017)

Osnova předmětu:

1. Vznik odpadních plynů v průmyslu, energetice a v dopravě

2. Klasifikace polutantů v odpadních plynech

3. Odsiřovací technologie obecně

4. Odsiřování spalin

5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin

6. Odsiřování spalin v energetice

7. Vybrané neregenerativní procesy odsiřování spalin

8. Vybrané regenerativní procesy odsiřování spalin

9. Snižování NOX a kombinované procesy

10. Likvidace VOC

11. Technologické schéma spalovny odpadů

12. Biofiltry a biopračky

13. Třícestný a akumulační katalyzátor výfukových plynů

14. Katalytické spalování

15.Příklady průmyslových procesů z hlediska tvorby a likvidace emisí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MACHACA (30.07.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N413019, N101002 a N409002

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: MACHACA (25.01.2018)

Pro úspěšné zakončení předmětu je nejprve zapotřebí dosáhnout alespoň 50 bodů v zápočtovém testu a splnit písemnou část zkoušky na více než 50 bodů. Dále je nutné složit úspěšně ústní část zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha