PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Basic Methods of Water Analysis - AB217001
Anglický název: Basic Methods of Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : B217001, N217001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Aplikace analytických metod, které se v praxi používají v laboratořích při analýze pitných a odpadních vod. Podrobně se probírají základní operační kroky postupů, rušivé vlivy, předúprava vzorku, výpočet výsledku a jeho interpretace.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát základní principy analytických metod v analytice vody, budou se orientovat při výběru vhodné metody při analýze pitné, povrchové i odpadní vody.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura -

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2000. (cz)9788070805206

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. (cz)9788070807019

D: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 1998. (eng)9780875530130

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

https://tvp.vscht.cz/home/18861

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

K průběžné kontrole aktivity studentů a pochopení probrané problematiky je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test. Na konci semestru jsou znalosti studentů prověřovány formou závěrečného testu. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání přednášky (50 min). Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru(50 min) a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Minimální bodový zisk v každém testu je 50 bodů z maximálního počtu 100. To znamená minimální průměrný počet bodů získaný z obou testů je 50 bodů. Oba testy zahrnují vyučovanou tématiku včetně výpočtů. Testy se píší výhradně na papíry poskytnuté vyučujícím.

V případě pozdního příchodu studenta, je psaní testu umožněno bez náhrady zmeškaného času. Při omluvené neúčasti je možno průběžný či závěrečný test (případně oba) napsat v opravném termínu vypsaném v SIS během zkouškového období, pouze v tomto případě bude tento termín považován za řádný, je však nutné se přihlásit prostřednictvím SIS. Student má tedy celkem k dispozici nejvýše jeden řádný termín a maximálně dva opravné. Při včasném neodhlášení z termínu a tedy neúčasti termín propadá a je klasifikován známkou F.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Sylabus -

1. Kvalitativní a kvantitativní analýza vody.

2. Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky.

3. Makroanionty.

4. Makrokationty. Kovy.

5. Reaktivní křemík a fosfor. Předúprava vzorku.

6. Složky vody s obsahem dusíku.

7. Aplikace jodometrie v analytice vody.

8. Chemická a biochemická oxidace organických látek.

9. Odběr vzorku, konzervace.

10. Senzorické vlastnosti vody.

11. Metody stanovení individuálních organických látek

12. Skupinová stanovení organických látek.

13. Stanovení individuálních organických látek

14. Validace metody.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínky zakončení předmětu:

počet bodů dosažených v každém ze dvou testů (v průběžném i v závěrečném)vyšší než 50

průměrný počet bodů dosažených ve dvou testech (průběžném a závěrečném)vyšší než 50

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha