PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Wastewater treatment - AB217005
Anglický název: Wastewater treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : B217005, N217006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základními principy čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány způsoby odvádění a hlavní fyzikálně-chemické a biologické metody čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy základních fyzikálně-chemických metod čištění odpadních vod

Principy biologického odstraňování organických látek, dusíku a fosforu z odpadních vod

Mikrobiální složení a hodnocení biocenóz používaných při čištění odpadních vod

Technologické modifikace systémů pro čištění odpadních vod

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura

Z:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/bindzarj

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Nejsou - předmět je zakončen zkouškou.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Sylabus -

1. Definice, vlastnosti a vznik a složení odpadních vod - zdroje odpadních vod, přístup k nakládání s nimi, rozdíly mezi městskými a průmyslovými odpadními vodami, základní legislativní rámec

2. Doprava odpadních vod, zdvih vody na vstupu do čistírny, hrubé a mechanické předčištění - základní druhy konstrukce česlí a sít, princip, funkce a způsoby konstrukce lapáků písku a tuku, vyrovnání průtoků a koncentrací

3. Odstranění nerozpuštěných látek - sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, gravitační zahušťování suspenzí a kalů

4. Další separační procesy - extrakce, adsorpce, desorpce, membránové postupy.

5. Chemické procesy čištění odpadních vod - neutralizace, srážení, koagulace, oxidace a redukce.

6. Odstranění ropných látek a tuků - separace, rozklad stabilizovaných emulzí, ochrana podzemních vod před ropnými látkami

7. Technologická linka čistírny městských odpadních vod, předčištění odpadních vod, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží, zpracování primárního kalu

8. Terminologie biochemických procesů, kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, rozdělení reaktorů z hlediska hydraulického režimu a způsobu provozu

9. Aktivační proces, složení aktivovaného kalu, technologické parametry aktivačního procesu, biochemické principy odstraňování organických látek, technologické modifikace aktivačních systémů

10. Aerace, oxygenační kapacita a faktory jí ovlivňující, biochemické principy odstraňování nutrientů, systémy biologického odstraňování dusíku a fosforu, chemické srážení fosforu

11. Separace aktivovaného kalu, princip tvorby vloček, hodnocení separačních vlastností, separační problémy a jejich řešení, metody identifikace organismů

12. Dosazovací nádrže, terciární čištění, membránové bioreaktory

13. Biofilmové reaktory, čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofilmovou kultivaci biomasy

14. Kalové hospodářství ČOV, anaerobní čištění odpadních vod

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je úspěšné absolvování písemné části.

Písemná část zkoušky se skládá ze dvou částí:

1) stokování a fyzikálně-chemické metody čištění (maximálně 50 bodů)

2) biologické procesy při čištění odpadních vod, městské ČOV (maximálně 50 bodů)

Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky je nutné dosáhnout celkově aspoň 50% úspěšnosti (tj. minimálně 50 bodů ze 100) a současně minimálně 35% úspěšnosti (tj. minimálně 18 bodů z 50) v každé z obou částí.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
 
VŠCHT Praha