PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologies for Production of Biogas and Biomethane - AB217009
Anglický název: Technologies for Production of Biogas and Biomethane
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Zábranská Jana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : B217009, N217031
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s biotechnologickými metodami výroby bioplynu(směs metanu a oxidu uhličitého) a biologickou výrobou vodíku. Bioplyny patří mezi obnovitelné zdroje energie. Přínosem těchto technologií je, že bioplyny se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadních materiálů, eventuelně cíleně pěstované rostlinné biomasy. Posluchači budou seznámeni se základními principy tvorby, vlastnostmi a možnostmi využití bioplynů. Dále budou seznámeni s s vlastní technologií výroby bioplynů a technologickými specifikami bioplynových stanic pro zpracování různých druhů substrátů.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • charakterizovat anaerobní procesy a faktory, které jejich průběh ovlivňují
  • charakterizovat substráty, které jsou vhodné pro výrobu bioplynu v anaerobních reaktorech, jak co do možnosti a způsobu jejich využití, tak z hlediska legislativy ČR a EU
  • posoudit vhodnost jednotlivých substrátů pro použití v konkrétních anaerobních technologiích (anaerobní reaktory na ČOV, bioplynové stanice)
  • zvolit na základě znalosti vstupních dat konkrétní typ bioplynové stanice a spočítat její technologické parametry a produkci bioplynu
  • se orientovat v problematice produkce biovodíku

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura -

D:Dohányos M. a kol.,Anaerobní čistírenské technologie,NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1998,8086020199

D:Straka F. a kol.,Bioplyn,2.rozšířené vydání,GAS Praha,2006,8073280906

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

Aktuální prezentace budou zveřejňovány na

http://web.vscht.cz/pokornd/Bioplyn

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Sylabus -

1. Základy anaerobního rozkladu organických látek.

2. Biochemie tvorby metanu a biovodíku

3. Vlastnosti a složení bioplynů

4. Specifika výroby biovodíku

5. Suroviny a substráty pro výrobu bioplynů

6. Technologické aspekty výroby bioplynů

7. Reaktorová technika výroby bioplynů

8. Bioplynové stanice pro kapalné organické odpady

9. Bioplynové stanice pro anaerobní stabilizaci čistírenských kalů

10. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu

11. Kontrola a řízení procesu

12. Možnosti intenzifikace výroby bioplynů

13. Bioplyny a jejich využití, technické řešení plynového hospodářství

14. Příklady bioplynových stanic v ČR

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Alternativní zdroje energie

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na přednáškách - 90 %.

Předmět je zakončen vypracováním projektu zaměřeného na výpočet a návrh bioplynové stanice a napsáním závěrečného testu s úspěšností min. 50 %.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
 
VŠCHT Praha