Environmental chemistry: Laboratory - AB251002
Anglický název: Environmental chemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Hendrych Jiří Ing. Ph.D.
Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : B251002
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studenti si osvojí praktické dovednosti prostřednictvím absolvování úloh na témata uvedená v sylabu. Seznámí se průřezově s problematikou dané oblasti od přípravy a zpracování matric, použití instrumentální techniky až po vyhodnocení a interpretaci dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

aplikovat teoretické znalosti a laboratorní dovednosti při praktické činnosti a osvojit si nové postupy, zprovoznit instrumentální techniku, pořídit datovou základnu, zpracovat data, vyvodit závěry, provedenou činnost a výsledky zdokumentovat protokolem.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

D: Normované postupy související s danou tematikou

D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studijní materiály dostupné na webových stránkách ústavů zajišťujících výuku:

https://uchop.vscht.cz/, https://tvp.vscht.cz/, https://utrap.vscht.cz/, https://upkoo.vscht.cz/.

Návody poskytnuté před laboratořemi.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Vyluhovatelnost podle normovaného postupu a stanovení vybraných parametrů

Mineralizace tuhé matrice a stanovení vybraných těžkých kovů

Stanovení pesticidních látek v environmentální matrici

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v environmentální matrici

Acidobazické chování matric, titrační křivka materiálu a riziko mobilizace kovů

Aktivovaný kal a jeho využití při testu biodegradability

Sumární stanovení organických látek a měření respirační rychlosti kalu

Stanovení nutrientů, rozpuštěného kyslíku a BSK7 v povrchových vodách

Hodnocení agresivity vody mramorovou zkouškou

Stanovení sušiny různými postupy, stanovení ztráty žíháním

Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou

Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

Fotometrické stanovení formaldehydu v ovzduší

Stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Analytická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Absolvování všech úloh. Hodnocení se opírá o výsledky testů před úlohami, provedení laboratorních úloh a zpracování protokolů.