PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř environmentální chemie - B251002
Anglický název: Environmental chemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hendrych Jiří Ing. Ph.D.
Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: AB251002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti si osvojí praktické dovednosti prostřednictvím absolvování úloh na témata uvedená v sylabu. Seznámí se průřezově s problematikou dané oblasti od přípravy a zpracování matric, použití instrumentální techniky až po vyhodnocení a interpretaci dat.
Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

aplikovat teoretické znalosti a laboratorní dovednosti při praktické činnosti a osvojit si nové postupy, zprovoznit instrumentální techniku, pořídit datovou základnu, zpracovat data, vyvodit závěry, provedenou činnost a výsledky zdokumentovat protokolem.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (25.01.2018)
Literatura -

Z: Hendrych J., Kujalová H., Kroufek J., Tekáč V.: Laboratoř environmentální chemie; 2018; skripta VŠCHT dostupná v E-learningu

D: Normované postupy související s danou tematikou

D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

D: Mitra, S; Patnaik, Pradyot; Kebbekus, Barbara B.: Environmental chemical analysis; CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019, ISBN 9780849338380

Poslední úprava: Kujalová Hana (28.12.2022)
Studijní opory -

Studijní materiály dostupné na e-learningu.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (11.02.2022)
Sylabus -

1. Vyluhovatelnost podle normovaného postupu a stanovení vybraných parametrů

2. Mineralizace tuhé matrice a stanovení vybraných těžkých kovů

3. Stanovení pesticidních látek v environmentální matrici

4. Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v environmentální matrici

5. Acidobazické chování matric, titrační křivka materiálu a riziko mobilizace kovů

6. Aktivovaný kal a jeho využití při testu biodegradability

7. Sumární stanovení organických látek a měření respirační rychlosti kalu

8. Stanovení nutrientů, rozpuštěného kyslíku a BSK7 v povrchových vodách

9. Studium samočisticích procesů v povrchové vodě; stopovací zkouška

10. Stanovení sušiny různými postupy, stanovení ztráty žíháním

11. Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou

12. Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

13. Fotometrické stanovení formaldehydu v ovzduší

14. Stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování všech úloh. Hodnocení se opírá o výsledky testů před úlohami, provedení laboratorních úloh a zpracování protokolů.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha