PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemistry I - AB320001
Anglický název: Biochemistry I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Fukal Ladislav prof. Ing. CSc.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : B320001, N320001
Je záměnnost pro: B320001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Studenti budou umět:

Základy biochemie; to znamená vlastnosti různých biologických molekul včetně souvislostí mezi jejich strukturou a funkcí, principy enzymové katalýzy a rozdělení enzymů do základní tříd, funkci biomembrán a membránový transport; dále pak obecné principy látkové a energetické přeměny, hlavní metabolické dráhy včetně fotosyntézy a metabolismu dusíkatých látek.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2

Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Online hledání ve slovníku biochemických pojmů - Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Odkaz na doplňkové studijní materiály k předmětu: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=bc1 a http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=bc

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy

3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)

4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd

5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů

6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace

7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace

8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport

9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika

10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy

11. Citrátový a glyoxylátový cyklus

12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I

13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů

14. Metabolismus dusíkatých látek

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Úspěšné absolvování seminářů (včetně požadovaných testů) a písemné i ústní části zkoušky.

 
VŠCHT Praha