PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biology: Laboratory - AB320004
Anglický název: Biology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Garant: Rimpelová Silvie Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : B320004, N320015, S320015
Je záměnnost pro: B320004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Předmět je cílen na výuku k samostatnému využívání základních metod světelné mikroskopie a mikroskopie fluorescenční, představuje zásady správné laboratorní praxe a organizace biologického experimentu a zároveň je zaměřen na pochopení mikroskopické struktury buňky, rostlinného a živočišného organismu, mikroskopické zkoumání vybraných buněčných pochodů a v praktických a teoretických úlohách na prohloubení znalosti chromosomálních základů dědičnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Student bude umět:

Popsat principy a metody světelné a fluorescenční mikroskopie a orientovat se v základních parametrech světelného mikroskopu. Samostatně připravit mikroskopické preparáty a vést jejich mikroskopování a správně vést biologický experiment a záznam o něm. Lépe porozumět stavbě buňky, rostlinných pletiv a živočišných tkání, mitoze a chromosomálním základům dědičnosti v teoretické rovině představených v předmětu Biologie.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Z:Kotrba P., Babůrek I., Knejzlík Z., Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006, 8070806230

D:Benda V., Babůrek I., Kotrba P., Základy biologie, VŠCHT Praha, 2005, 8070805870

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

elektronický zdroj: Anonymous, Boundless Biology Open Textbook, boundless.com, volný přístup na adrese https://www.boundless.com/biology/

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Účast na laboratorních cvičeních a studium materiálů.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Základy světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie a další mikroskopické techniky

2. Příprava mikroskopických preparátů pro světelnou mikroskopii

3. Mikroskopie buňky, morfologie buněk a buněčné inkluze

4. Mikroskopie buněčných organel v procházejícím světle

5. Mikroskopie buňky a buněčných organel ve fluorescenčním mikroskopu

6. Cytochemická barvení makromolekul a průkazy enzymových aktivit

7. Osmotické jevy v buňce

8. Typy buněk a interceluláry v rostlinných pletivech

9. Anatomie stonku, kořene a listu a vodivá pletiva rostlin

10. Histologie - epitelová a pojivová tkáň, krevní roztěr

11. Histologie - svalová a nervová tkáň

12. Cytogenetika - chromosomy a karyotyp živočišné buňky

13. Mitoza v rostlinném meristemu a tkáňové kultuře živočišných buněk

14. Úlohy z genetiky rostlin, živočichů a člověka

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

 
VŠCHT Praha