Analytical Chemistry: Laboratory II - AB402006
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://uanlch.vscht.cz/studies/bachelor_en/laboratories_en/lachii
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : B402006, N402007, N402007A
Je záměnnost pro: B402006
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratoře analytické chemie II jsou zaměřeny na pokročilé instrumentální metody, běžně využívané v procesních laboratořích. Laboratoře jsou pokračováním LACH I a rozšiřují znalosti analytické chemie uplatnitelné v praxi. Studenti se setkají s pokročilými analytickými metodami, včetně analýz in-situ, z nichž některé už zahrnují komplikovanější zpracování dat, než tomu bylo v případě LACH I.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy spektroskopických, chromatografických a průtokových analýz.

Základy analýz in situ a samostatné tvorby laboratorních protokolů.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Literatura -

návody k jednotlivým úlohám na https://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/laboratore/lachii

Poslední úprava: Člupek Martin (29.05.2019)
Studijní opory -

návody k jednotlivým úlohám na https://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/laboratore/lachii

Poslední úprava: Člupek Martin (29.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Každá laboratorní úloha začíná krátkým testem s pěti otázkami, kterým student prokazuje, že prostudoval návody a je schopen pracovat samostatně, bezpečně a účelně. Minimálně 3 otázky musí být zodpovězeny správně, aby bylo možno dále pracovat v laboratoři. V opačném případě je test klasifikován “F” a práce musí být nahrazena. Každá práce je známkována po odevzdání protokolu (před opuštěním laboratoře, ve vyjímečných případech maximálně o dva dny později) nebo neklasifikována pokud protokol nebyl odevzdán nebo byl odevzdán později. Byl-li protokol odevzdán včas a není oznámkován, pak kontaktujte svého vyučujícího, pravděpodobně je potřeba v protokolu něco opravit. Celková známka je aritmetickým průměrem známek z jednotlivých úloh, včetně dodatkových “F” za neúspěšné testy. Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba absolvovat všechny úlohy a maximálně dvě mít hodnocené “F”.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Sylabus -

1. Fluorimetrie

2. AAS

3. LC

4. NMR

5. Ramanova spektrometrie

6. NIR

7. In-situ měření v prostředí přírodní štoly

Poslední úprava: Člupek Martin (01.02.2022)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N402003

Očekáváme zkušenost s prací v ANALYTICKÉ laboratoři (např. absolvované laboratoře z analytické chemie, atd.). Nezbytná je znalost MS Excelu a obecná schopnost pracovat s počítačem.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Laboratoře analytické chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti absolvují všechny laboratorní práce, vypracují a obhájí všechny protokoly.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112