PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř analytické chemie II - N402007A
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://old.vscht.cz/anl/lach2
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N402007
Je záměnnost pro: N402007, B402006, AB402006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoře analytické chemie II jsou zaměřeny na pokročilé instrumentální metody, běžně využívané v procesních laboratořích. Laboratoře jsou pokračováním LACH I a rozšiřují znalosti analytické chemie uplatnitelné v praxi. Studenti se setkají s pokročilými analytickými metodami, včetně analýz in-situ, z nichž některé už zahrnují komplikovanější zpracování dat, než tomu bylo v případě LACH I.
Poslední úprava: Člupek Martin (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy spektroskopických, chromatografických a průtokových analýz.

Základy analýz in-situ a samostatné tvorby laboratorních protokolů.

Poslední úprava: Člupek Martin (13.11.2012)
Literatura -

návody k jednotlivým úlohám na www.vscht.cz/anl/lach2

Poslední úprava: LAB402 (13.08.2013)
Studijní opory -

návody k jednotlivým úlohám na www.vscht.cz/anl/lach2

Poslední úprava: Člupek Martin (13.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Každá laboratorní úloha začíná krátkým testem s pěti otázkami, kterým student prokazuje, že prostudoval návody a je schopen pracovat samostatně, bezpečně a účelně. Minimálně 3 otázky musí být zodpovězeny správně, aby bylo možno dále pracovat v laboratoři. V opačném případě je test klasifikován “F” a práce musí být nahrazena. Každá práce je známkována po odevzdání protokolu (před opuštěním laboratoře, ve vyjímečných případech maximálně o dva dny později) nebo neklasifikována pokud protokol nebyl odevzdán nebo byl odevzdán později. Byl-li protokol odevzdán včas a není oznámkován, pak kontaktujte svého vyučujícího, pravděpodobně je potřeba v protokolu něco opravit. Celková známka je aritmetickým průměrem známek z jednotlivých úloh, včetně dodatkových “F” za neúspěšné testy. Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba absolvovat všechny úlohy a maximálně dvě mít hodnocené “F”.

Poslední úprava: TAJ402 (23.01.2008)
Sylabus -

1. Fluorimetrie

2. AAS

3. GC

4. FIA

5. Ramanova spektrometrie

6. NIR

7. In-situ měření v prostředí přírodní štoly

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Vstupní požadavky -

Očekáváme zkušenost s prací v ANALYTICKÉ laboratoři (např. absolvované Laboratoře z analytické chemie 1, atd.). Nezbytná je znalost MS Excelu a obecná schopnost pracovat s počítačem.

Poslední úprava: Člupek Martin (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Laboratoře analytické chemie I

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha