PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physical Chemistry: Laboratory I - AB403005
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Hovorka Štěpán Ing. Ph.D.
Záměnnost : B403005, N403013, N403013A
Je záměnnost pro: B403005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
Předmět je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Studenti budou umět:

přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do reality laboratorní praxe. Při stanovení vybraných termodynamických veličin se v rámci laboratorního kurzu naučí základním postupům moderního experimentu, mj. správnému používání elektronických laboratorních pomůcek a vážení na digitálních vahách. Seznámí se s moderními přístoji a dále s možnostmni výpočetní techniky pro podporu experimetální práce a při vyhodnocování výsledků pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel aj.).

Literatura -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (31.05.2019)

Z: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

1. Stanovení molární hmotnosti metodou V. Meyera.

2. Tlak nasycených par.

3. Fázové diagramy dvousložkových kondenzovaných systémů.

4. Diferenciální skenovací kalorimetrie I.

5. Rozpustnost solí.

6. Rozpouštěcí kalorimetrie.

7. Kinetika chemických reakcí I. řádu.

8. Rovnováha kapalina - pára.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolních testů a hodnocení laboratorních prací (protokolů).

 
VŠCHT Praha