PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Spectroscopic Methods - AB403014
Anglický název: Spectroscopic Methods
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Kolář Michal doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : B403014, N403046
Je záměnnost pro: B403014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Těžiště předmětu tkví v pochopení vztahu mezi fyzikální podstatou určité spektroskopické metody či techniky a jejich aplikacemi pro studium fyzikálně-chemických vlastností látek. Důraz bude kladen na to, jak se výsledky jednotlivých metod vzájemně doplňují a potvrzují. Interpretace spekter bude vedle identifikace látek zaměřena i na studium mezimolekulových interakcí molekul a uspořádání nadmolekulárních struktur. Popis instrumentace bude omezen na základní fakta, od nichž se aplikace odvíjejí.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat fyzikální principy spektroskopických metod

Aplikovat tyto fyzikální principy pro výběr vhodných metod pro studium daných vlastností u konkrétních typů látek

Interpretovat výsledky měření pro jednotlivé metody

Výsledky jednotlivých metod navzájem kombinovat

Orientovat se v základní instrumentaci metod s ohledem na vyplývající aplikace

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Literatura -

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

D: Gauglitz G., Handbook of Spectroscopy,John Wiley & Sons, 2006, 3527297820

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní opory -

Od roku 2013 český překlad učebnice:

Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Elektronická verze učebnice Gauglitze:

http://e-knihovna.vscht.cz/admin/default.aspx?page=1&ii=&td=&rok=&lokace=&v=1&p=9&kat=28&stav=*&new=*&od=&do=&rev=&starting=&autor=&nazev=Handbook+of+Spectroscopy

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Metody výuky

Přednášky a interpretační semináře.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Sylabus -

1. Úvod, základní pojmy, základní principy, rozdělení

2. Rentgenová fluorescenční analýza, fotoelektronová spektroskopie, Augerova spektroskopie

3. Atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie

4. UV-VIS spektroskopie, FIA, nefelometrie, turbidimetrie

5. Luminiscenční metody

6. Infračervená spektrometrie-základní princip, instrumentace a příklady aplikací

7. Interpretace IČ spekter

8. Ramanova spektrometrie, rotační spektroskopie

9. NMR-základní princip, instrumentace a příklady aplikací

10. Interpretace NMR spekter

11. ss NMR, základní princip, instrumentace a příklady aplikací

12. Hmotnostní spektrometrie, kombinované techniky

13. Interpretace MS spekter

14. Chiroptické metody - optická aktivita, ECD, VCD a ROA, možnosti NMR pro studium opticky aktivních látek.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složení zkoušky (písemný test, ústní zkouška)

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
 
VŠCHT Praha