PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Water Analysis - Laboratory - AM217012
Anglický název: Water Analysis - Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : M217012, N217020
Anotace -
Studenti se naučí kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod. Získané teoretické znalosti uplatní při experimentální činnosti a získají potřebnou manuální zručnost. Pozornost je zaměřena nejen na zvládnutí postupu, ale také na porozumění metodice, náležitému zpracování dat a interpretaci získaných výsledků. Metody stanovení jednotlivých analytů jsou aplikovány na modelové i reálné vzorky a v průběhu semestru je do úloh zařazen zkrácený rozbor pitné vody. Teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoře analýzy vody jsou vyučovány v rámci předmětu Analytika vody.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod a správně interpretovat výsledky.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura -

Z:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, APHA, AWWA, WEF Washington 2017, ISBN 9780875532875.

Z:D.T.E. Hunt, A.L. Wilson: The Chemical Analysis of Water: General Principles and Techniques. Royal Society of Chemistry, Great Britain, 1986.

D:M. Radojevic, V.N. Bashkin: Practical Environmental Analysis. Royal Society of Chemistry, 2015, ISBN 9781782625483; (Chapter 4).

D:Selected ISO Standards - Water Quality.

Poslední úprava: Bindzar Jan (09.08.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Student je při každém laboratorním cvičení hodnocen z hlediska teoretických znalostí potřebných pro zvládnutí dané úlohy, dále z hlediska provedení experimentální části práce a zpracování získaných dat formou protokolu.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Sylabus -

1.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Organizační pokyny.

2.Převzetí stolů s vybavením. Příprava roztoků činidel.

3.Sestrojení kalibračních závislostí pro spektrofotometrická stanovení.

4.Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů.

5.Spektrofotometrické stanovení reaktivního fosforu, boru a křemíku.

6.Měření hodnoty pH, konduktivity. Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku a hořčíku, chloridů.

7.Stanovení IRL. Gravimetrické stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek. Titrační stanovení síranů.

8.Stanovení CHSK-Mn. Spektrofotometrické stanovení železa. Kolorimetrické stanovení manganu.

9.Titrační stanovení rozpuštěného kyslíku a aktivního chloru.

10.Stanovení CHSK-Cr, TOC a MBAS v povrchové nebo odpadní vodě. Nasazení BSK7.

11.Stanovení organického a Kjeldahlova dusíku v odpadní vodě; dusíková bilance. Stanovení celkového fosforu. Dokončení BSK7.

12.Zpracování dat, interpretace výsledků. Opakování, procvičení výpočtů.

13.Závěrečný test. Náhradní termín pro zameškané úlohy.

14.Úklid v laboratoři. Předání pracovních míst.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (24.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř analytiky vody navazuje na předmět Analytika vody a využívá teoretických znalostí v něm získaných, proto je nutné souběžně absolvovat Analytiku vody (jedná se o korekvizitu).

Poslední úprava: Kujalová Hana (24.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování všech úloh; při omluvené absenci lze omezený počet úloh absolvovat v náhradním termínu. Povinným výstupem z každé úlohy je zpracování naměřených dat ve formě protokolu. Výsledná známka vychází z průměrné známky za jednotlivá laboratorní cvičení.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha