PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Energy Storage - AM218014
Anglický název: Energy Storage
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na základní a nové technologie akumulace energie. Studenti se budou orientovat v problematice skladování energie elektrické i tepelné. Součástí předmětu je také problematika energetické účinnosti a moderních trendů v úspoře energií. V seminářích se studenti seznámí s výpočty tepelných ztrát a ekonomikou akumulace energie v jednotlivých energetických zařízeních.
Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Identifikovat výhody a nevýhody jednotlivých typů zařízení pro akumulaci energie.

2. Získají přehled o moderních trendech v oblasti akumulace energie.

3. Vyhodnotit ekonomické nároky jednotlivých akumulačních systémů.

4. Provést výpočet tepelných ztrát budov.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Literatura -

Knihy:

Burheim, O. S. Engineering Energy Storage; Academic Press: 125 London Wall, London EC2Y 5AS, United Kingdom, 2017. ISBN: 978-0-12-814100-7

Huggins, Robert A (September 1, 2010). Energy Storage. Springer. p. 60. ISBN 978-1-4419-1023-3

Godfrey Boyle:Renewable Energy,Oxford University Press,2004,0-19-926178-4

Články:

Aneke, M.; Wang, M. Energy storage technologies and real life applications – A state of the art review. Applied Energy 2016, 179, 350–377.

Alva, G.; Lin, Y.; Fang, G. An overview of thermal energy storage systems. Energy 2018, 144, 341–378.

CZ knihy:

Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,978-80-239-8823-9

Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X

Cihelka J.: Solární tepelná technika, Nakl. T.Malina, Praha, 1994,80-900759-5-9

Online:

MAREŠ J., LIBRA M., POULEK V.: Akumulace elektrické energie[online], poslední změna 20.3.2012. Dostupné z:

Marin S. Halper, James C. Ellenbogen (March 2006). Supercapacitors: A Brief Overview (PDF) (Technical report). MITRE Nanosystems Group. Retrieved January 20, 2014

Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf

http://www.tzb-info.cz/

http://www.biom.cz

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Studijní opory -

přednášky uvedené na stránkách předmětu

odborná a speciální literatura

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Sylabus -

1. Historie energetiky, základní pojmy, dělení zařízení na akumulátory výkonu a energie

2. Setrvačníky a ultrakapacitory

3. Akumulace do stlačeného vzduchu

4. Přečerpávací vodní elektrárny

5. Elektrochemická akumulace energie – sekundární články

6. Elektrochemická akumulace energie – průtokové baterie

7. Vodíkové hospodářství (např. elektrolýza vody, palivové články), Power to Gas (P2G)

8. Akumulace tepla fyzického – kapalné skupenství

9. Akumulace tepla fyzického – pevné skupenství (betony, izolace)

10. Chemická termoakumulace

11. Akumulace latentního tepla, PCM – anorganické látky

12. Akumulace latentního tepla, PCM – organické látky a eutektika

13. Energetická účinnost

14. Tepelné ztráty budov

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Vstupní požadavky -

Zájem o téma akumulace energie.

Orientace v trendech moderní energetiky.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
 
VŠCHT Praha