Brewing Technology - AM319009
Anglický název: Brewing Technology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://ub.vscht.cz/files/uzel/0015847/pivovarstvi.pdf?redirected
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M319009, N319013
Je záměnnost pro: M319009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení pivovarské technologie jako celku, od jednotlivých surovin po hotový produkt. Pivovarský technologický proces je rozdělen na teplou část (příprava sladiny a po zavaření chmele mladiny, odloučení kalů a zchlazení) a studenou část (studená mladina je pak podrobena kvašení a dokvašování). Po filtraci se hotové pivo plní do transportních a spotřebitelských obalů. Kromě technologie spodně kvašeného piva je probírána i technologie svrchně kvašených piv, včetně výroby speciálních piv.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně se orientovat v problematice sladařské a pivovarské technologie v rozsahu vymezeném sylabem předmětu.

Základní procesy, které jsou základem pivovarské technologie, od surovin až po finální pivo.

Využívat znalosti pivovarské technologie při návrhu nových výrobků.

Poslední úprava: Dostálek Pavel (28.05.2018)
Literatura -

R:Basařová G., Šavel J., Basař P., Basařová P., Lejsek T.: The Comprehensive Guide to Brewing - From Raw Materiál to Packaging, Fachverlag Hans Carl, Nuremberg (1. vydání, 2017), ISBN: 978-3-418-00842-4

A:Kunze W.: Technology Brewing and Malting, 4th Edition, VLB Berlin 2010, ISBN: 978-3-921690-64-2

Poslední úprava: Dostálek Pavel (04.05.2018)
Studijní opory -

http://elearning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Písemná a ústní zkouška.

Poslední úprava: Dostálek Pavel (22.05.2018)
Sylabus -

1. Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma.

2. Kritéria kvality surovin. Voda, chmel

3. Sladařský ječmen, výroba sladu.

4. Klasické a moderní varny, šrotování sladu. Vystírání, rmutování, okyselování rmutů, scezování a vyslazování mláta.

5. Chmelovar, fyzikální a chemické pochody, technologické postupy.Chlazení mladiny, flotace mladiny, oxidace ve varně. Varní výtěžek.

6. Pivovarské kvasinky, šlechtění kvasinek, produkční kmeny. Test.

7. Metabolismus kvasinek. Hlavní kvašení, spilka a technologické postupy.

8. Sudování a dokvašování mladého piva - teorie a praxe.

9. Moderní intenzifikované postupy kvašení, velkoobjemové nádoby, CKT.

10. Ballingovy zákony, jímání oxidu uhličitého, kvasničné hospodářství.

11. Filtrace, druhy filtrů a filtračních materiálů, moderní postupy filtrace.

12. Pasterace piva, teorie a praxe. Koloidní stabilita piv a stabilizační postupy.

13. Stáčení piva. Sycení piva. Pěnivost a gushing. Kyslík a pivo.

14. Nízkoalkoholická piva,druhy a kvalitativní znaky piv. Zpracování odpadů.

Poslední úprava: Dostálek Pavel (04.05.2018)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (05.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná aktivní účast na přednáškách a cvičeních, napsání zkouškové písemné práce alespoň na 50% a ústní přezkoušení s hodnocením minimálně 50%.

Poslední úprava: Dostálek Pavel (22.05.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30