PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Food and Biochemical Process Engineering - AM321001
Anglický název: Food and Biochemical Process Engineering
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Hinková Andrea Ing. Ph.D.
Henke Svatopluk Ing. Ph.D.
Záměnnost : M321001, N321003
Je záměnnost pro: M321001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řídit a kontrolovat potravinářské procesy z pohledu energetické spotřeby, vlivu na životní prostředí, minimalizace zásahu do suroviny, minimalizace ovlivnění nutriční hodnoty výrobku při zpracování

Nalézt vhodné řešení pro vyšší zhodnocení surovin, tj výběr separačních a izolačních procesů, pro získání biologicky a nutričně cenných látek ze surovin a meziproduktů potravinářských výrob

Umět zhodnotit a vybrat vhodný technologický proces či postup pro úpravu nebo získávání látky s požadovanými biologickými účinky, navrnout a vypočítat vhodné podmínky pro následné skladovací a distribuční procesy

Základní znalost a přehled moderních a perspektivních procesů v potravinářských a biotechnologických výrobách.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Literatura -

Základní

Kadlec P. a kol.: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing, Ostrava 2012. ISBN 978-80-7418-086-6

Doplňková

Palatý Z. a kol: Membránové procesy. VŠCHT, Praha 2012. ISBN 978-80-7080-808-5

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Studijní opory -

Odborné články z databází: SciFinder, Chemical Abstracts, Food, Science and Technology Abstracts

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Metody výuky

Výuka je prováděna formou přednášek (celkem 28 hodin) a cvičení (14 hodin).

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, předmět je zakončen písemnou zkoušku.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Sylabus -

1. Sdílení hmoty, extrakce, difúzní pochody

2. Krystalizace, nukleace a srážení

3. Distribuce částic, granulometrická analýza

4. Sdílení tepla, neustálené sdílení tepla

5. Záhřev, chlazení, odpařování, zmrazování, fluidní procesy

6. Termofyzikální vlastnosti potravin a surovin

7. Separace, membránové procesy, elektrodialýza

8. Separace na ionexech a gelech, chromatografická separace

9. Reologie, základní typy reologického chování, ideální Reometrie

10. Metody a měření reologických vlastností látky

11. Reologické chování reálných látek, reologie nenewtonských medií

12. Desintegrace pevných hmot, mletí, drcení

13. Sedimentace, disperzní soustavy

14. Odstřeďování, aplikace v potravinářském průmyslu

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Chemical Engineering I

Physical Chemistry I

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Zkouškový test 75

 
VŠCHT Praha