PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Methods of Structural and Surface Analysis - AM402004
Anglický název: Methods of Structural and Surface Analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/matejka/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : M402004, N402014
Je záměnnost pro: M402004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět shrnuje základní pojmy, vztahující se ke struktuře molekul a povrchové analýze. Postupně jsou probírány techniky povrchové analýzy, ať již prvkové, molekulové i morfologické, včetně mikroskopií blízkého pole. Dále pak je podán přehled o jednotlivých technikách strukturní analýzy a informacích, které o struktuře mohou poskytnout. Pozornost je věnována i aktuálním aplikacím jednotlivých technik. V řadě případů předmět navazuje na znalosti, které posluchači získali v základním kurzu Analytiká chemie I a II (absolvování těchto předmětů je doporučeno).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit principy a instrumentaci následujících metod: fotoelektronová spektroskopie, Augerova spektroskopie, rentgenová fluorescenční analýza, elektronová mikroskopie, mikroskopie skenující sondou, rentgenová, elektronová a neutronová difrakce, hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů, infračervená a Ramanova mikrospektrometrie a NMR spektrometrie/relaxometrie se zaměřením na tuhou fázi.

Pro jednotlivé uvedené techniky uvést příklady praktických aplikací.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

Z:Modern Instrumental Analysis, ed. S. Ahuja, N. Jespersen, Comprehensive Analytical Chemistry Vol. 47 (2006), p. 1-864, ISBN: 978-0-444-52259-7, https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/0166526X/47 (available online at VSCHT)

Z:Non-Destructive Microanalysis of Cultural Heritage materials, ed. S. Ahuja, N. Jespersen, Comprehensive Analytical Chemistry Vol. 42 (2004), p. 1-800, ISBN: 978-0-444-50738-9, https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/0166526X/42 (available online at VSCHT)

D:R.L. McCreery: Raman Spectroscopy for Chemical Analysis, Wiley 2000, Online ISBN: 9780471721642, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471721646 (available online at VSCHT)

D:L. A. Casper, C. J. Powell: Industrial Applications of Surface Analysis, vol. 199, ACS 1982, eISBN: 9780841209411, https://pubs.acs.org/doi/book/10.1021/bk-1982-0199 (available online at VSCHT)

D:Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar: Materials Characterization Techniques, CRC Press Boca Raton 2009, ISBN 978-1-4200-4294-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

presentace k přednáškám - http://www.vscht.cz/anl/matejka/#povrch

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Základní pojmy povrchové a strukturní analýzy

2. Metody povrchové analýzy založené na detekci elektronů (XPS, UPS)

3. Metody povrchové analýzy založené na detekci elektronů - Augerova spektroskopie

4. Metody elektronové mikroskopie a chemické analýzy (EDX, WDX)

5. Metody rastrovací mikroskopie (AFM, STM, SNOM)

6. Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů (SIMS)

7. Metody rentgenové difrakce

8. Elektronová a neutronová difrakce

9. Metody infračervené a Ramanovy spektrometrie

10. Infračervená a Ramanova mikrospektrometrie, mapování a zobrazování

11. Povrchem zesílená vibrační spektroskopie

12. Spektrometrie NMR a struktura molekul

13. Spektrometrie NMR v pevné fázi

14. NMR analýza v nehomogenních polích, mobilní NMR

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

Povinností studenta je absolvovat písemný test a ústní zkoušení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha