PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical Chemistry of Phase Boundaries - AM403003
Anglický název: Physical Chemistry of Phase Boundaries
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403028.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Friess Karel prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M403003, N403028, S403028
Je záměnnost pro: M403003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení dějů na fázových rozhraních. Studenti budou seznámeni se základy lineární nevratné termodynamiky, odvozené Saxenovy vztahy budou aplikovány na elektrokinetické jevy. Na základě bilančních rovnic bude odvozena obecná rovnice kontinuity i rovnice kontinuity složky, které budou aplikovány na difúzní děje. Obsahem přednášek budou také transportní děje v roztocích elektrolytů, membránové rovnováhy a difúze ve vícesložkových systémech, včetně metod stanovení difúzních koeficientů. Dále budou studenti seznámeni s povrchovými jevy při adsorpci a sorpci včetně metod stanovení
Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aplikovat získané teoretické poznatky na problematiku spojenou s procesy a ději na fázových rozhraních

Samostatně řešit úkoly tematicky vycházející z probírané látky

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Literatura -

Z: Demirel Y., Nonequilibrium Thermodynamics, Elsevier 2007. 978444530790

Z. Cussler E.L., Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Univ. Press 1997. 521564778

Z. Henley E.J., Seader J.D., Roper D.K., Separation Process Principles, John Wiley, 2011. 9780470646113

D: Eckert E.R.G., Drake R.M, Analysis of Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill 1972. 070189250

D: Palatý Z. a kol., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012. 9788070808085

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403028.html Studijní opory (materiály) studenti obdrží na jednotlivých přednáškách.

Poslední úprava: Friess Karel (15.02.2018)
Sylabus -

1. Bilanční rovnice.

2. Termodynamika otevřených systémů.

3. Základy nerovnovážné termodynamiky.

4. Elektrokinetické jevy.

5. Potenciál kapalinového rozhraní.

6. Membránové rovnováhy.

7. Transport vody membránou.

8. Transportní jevy.

9. Metody stanovení difúzních koeficientů.

10. Membránové separační procesy.

11. Metody stanovení transportních parametrů membrán.

12. Metody stanovení sorpce.

13. Povrchové jevy.

14. Adsorpční jevy.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie II, Matematika II

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínky zakončení:

Před absolvováním ústní zkoušky musí studenti získat zápočet. Udělení zápočtu je vázáno na výpočet zadaných příkladů.

Poslední úprava: Friess Karel (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha