PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Fluid Mechanics - AM409014
Anglický název: Fluid Mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Záměnnost : M409014, N409065, S409045
Je záměnnost pro: M409014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Mechanika tekutin navazuje na znalosti získané v předmětu Chemické inženýrství I a umožňuje studentům získat další teoretické a praktické znalosti o vlastnostech tekutin, rovnováze sil v tekutinách za klidu, o pohybu tekutin v silových polích a principech hydraulických strojů. Předmět je zaměřen inženýrsky a v rámci cvičení jsou řešeny praktické úlohy z mechaniky tekutin.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Znát základní fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin a principy jejich měření.

Teoretický popis chování tekutin za klidu.

Teoretický popis pohybových rovnic tekutin.

Silové působení tekutin.

Základy počítačové dynamiky tekutin.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Literatura -

Z:Janalík J., Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB TU Ostrava,2008,9788024819105

Poslední úprava: Jahoda Milan (14.06.2024)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchi/ped/mgr01.html

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy z teorie kontinua. Síly působící v tekutinách. Fyzikální vlastnosti tekutin: hustota - měření, závislost hustoty na teplotě, viskozita - měření, závislost viskozity na teplotě, newtonské a nenewtonské tekutiny, stlačitelnost, roztažnost, povrchové napětí, měření rychlosti tekutin.

2. Rozměry a jednotky, rozměrová homogenita, rozměrová analýza, Buckinghamův-teorém, základní bezrozměrové skupiny (kritéria) v mechanice tekutin: Reynoldsovo, Froudovo, Weberovo, Machovo, Cauchyho, Newtonovo, Eulerovo. Teorie modelové podobnosti při proudění kapalin - základní představa.

3. Hydrostatika: hydrostatický tlak v kapalinách a plynech, principy měření tlaku. Hydrostatická síla působící na rovinné a zakřivené plochy - působiště tlakové síly (centrum tlaků) a výsledná tlaková síla.

4. Hydrodynamika: proudnice, složky rychlosti, rovnice kontinuity pro jednorozměrné a prostorové proudění. Pohybová rovnice ideální tekutiny podél proudnice: odvození Bernoulliovy rovnice pro kapaliny a plyny.

5. Aplikace Bernoulliovy rovnice pro výtok kapaliny z nádoby úzkým otvorem, Torricelliho vzorec, výtokový součinitel. Doba výtoku kapaliny: z nádrže s konstantním průřezem, z válcové nádrže s kónickým dnem, z ležaté válcové nádrže.

6. Pohybová rovnice prostorového proudění: Navierovy-Stokesovy rovnice, Eulerovy rovnice.

7. Řešení NS rovnic: numerické - základy CFD, analytické - zjednodušení NS rovnic pro výpočet rychlostního profilu při laminárním proudění mezi dvěma rovnoběžnými stěnami, proudění po šikmé rovinné a svislé stěně.

8. Laminární proudění v trubici kruhového průřezu: rychlostní profil, maximální a střední rychlost, Hagenův-Poiseuillevův zákon. Aplikace na proudění v porézních materiálech - model paralelních kanálků, Blakeova-Koženého rovnice.

9. Laminární proudění nenewtonských kapalin, mocninová rovnice toku.

10. Turbulentní proudění, charakteristiky, vznik turbulence, měřítko turbulence, kinetická energie turbulentního proudění, Reynoldsova rovnice - odvození, přehled modelů turbulence.

11. Turbulentní proudění v trubce kruhového průřezu, logaritmický a mocninový rychlostní profil. Hydraulické odpory - ztráty třením (diagramy: Nikuradseho a Moodův-Colbrookův), lokální ztráty. Potrubní uzel, řešení potrubní sítě.

12. Silový účinek proudu kapaliny na stěnu pevného tělesa. Aplikace hybnostní věty v hydromechanice, silový účinek vodorovného paprsku kapaliny na kolmou, šikmo skloněnou desku a na zakřivenou plochu.

13. Lopatkové stroje - základní principy a užití rovnotlakých turbín (Bánkliho, Peltonova, Turgo) a přetlakových turbín (Francisova, Kaplanova), funkce savky, kavitace. Čerpadla - zapojení více čerpadel, charakteristiky.

14. Obtékání a odpor těles: mezní vrstva a výpočet její tloušťky, součinitel odporu, obtékání koule a válce, Kármánova vírová cesta.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I, Fyzika I

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 98 / 112
 
VŠCHT Praha