PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Measuring Technique - AM444006
Anglický název: Measuring Technique
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M444006, S444021
Je záměnnost pro: M444006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)
Náplní přednášek jsou měřicí metody a principy využívané u moderních snímačů pro měření teploty, tlaku, průtoku a proteklého množství, polohy hladiny a pro měření složení kapalných a plynných směsí. Posluchači se rovněž seznámí se způsoby zpracování signálu snímačů. Laboratorní cvičení jsou věnována termografii, snímačům tlaku, měření tepla, měření koncentrace plynů a par v ovzduší včetně měření emisí spalovacího procesu, zpracování signálů snímačů a bezdrátovým senzorům.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

Studenti budou umět:

Navrhovat a vybírat ze široké nabídky vyráběných snímačů vhodný snímač pro konkrétní aplikaci měření hlavních technologických veličin v laboratorních i provozních podmínkách.

Samostatně pracovat s měřicími přístroji a systémy pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku a s analyzátory plynů a kapalin.

Literatura -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

Z: Smith, C. J.: Basic Process Measurement. John Wiley & Son, 2009, ISBN: 9780470380246.

D: Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press 2003, ISBN 9780849310836.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

Elektronické pomůcky:

https://ufmt.vscht.cz/index.php/en/electronic-aids

e-book:

Lipták, B. G.: Process Measurement and Analysis.

http://www.scribd.com/doc/28840732/Instrument-Engineers-Handbook-Fourth-Edition-Volume-One-Process-Measurement-and-Analysis

Sylabus -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (14.05.2019)

Sylabus přednášek:

1. Skladba měřicího řetězce. Statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů. Přehled principů snímačů.

2. Snímače teploty dotykové: termoelektrické a odporové (RTD, NTC a PTC termistory, diodové teploměry).

3. Bezdotykové snímače teploty - IČ-teploměry, termokamery. Termografie a termodiagnostika.

4. Snímače tlaku. Snímače tenzometrické, piezoelektrické, rezonanční. Vakuometry ionizační a tepelné.

5. Snímače hladiny. Hladinoměry kapacitní, ultrazvukové, radarové, ionizační.

6. Snímače průtoku a proteklého množství. Průtokoměry indukční, ultrazvukové a vírové.

7. Hmotnostní průtokoměry. Coriolisovy průtokoměry, tepelné průtokoměry.

8. Měření množství tepla. Poměrové a objektové měřiče tepla.

9. Snímače složení kapalin. Snímače hustoty. Snímače optických vlastností.

10. Snímače elektrické vodivosti, elektrochemické snímače.

11. Snímače složení plynných směsí. Optické absorpční analyzátory.

12. Magnetické analyzátory. Ionizační analyzátory - FID, PID. Odběr a úprava vzorku pro automatické analyzátory.

13. Analogové a číslicové zpracování signálu snímačů (měřicí můstky, aplikace OZ, převodníky).

14. Přenos signálu (proudová smyčka, HART, bezdrátový přenos).

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (14.05.2019)

Úspěšné zvládnutí testu a složení ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha