PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Advanced Inorganic Chemistry - AP101003
Anglický název: Advanced Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hoskovcová Irena Ing. CSc.
Záměnnost : P101003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět prohlubuje znalosti koordinační chemie a systematické anorganické chemie prvků. Podává přehled vlastností, chování a vazebných možností jednotlivých skupin prvků v souvislosti s jejich elektronovou strukturou. Náplň se modifikuje podle odborných zájmů doktorandů, kromě učebnic používáme navíc vybrané souhrnné články nebo monografie.
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat a zdůvodnit specifika chování prvků a skupin prvků periodického systému,

posoudit vliv periodicky proměnlivých vlastností na solvataci a redoxní vlastnosti iontů,

popsat struktury typické pro určité prvky a zdůvodnit jejich vznik.

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Literatura -

Z: N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků ,Informatorium,1993

Z: Wulfsberg: Inorganic Chemistry , University Science Books, 2000

Z: D. M. P Mingos: Essential Trends in Inorganic Chemistry, OUP 2005

D: C.Housecroft, A.Sharpe, Anorganická chemie, VŠCHT 2014

D: F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochman: Advanced Inorganic Chemistry, 6th ed., Wiley, 1999

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Sylabus -

1. Struktura atomu. Jádro, stabilita jader, radioaktivita. Elektronový obal.

2. Interakce mezi atomy. Vazebné teorie, jejich možnosti a omezení, srovnání.

3. Roztoková chemie. Vodné roztoky, protická rozpouštědla.

4. Ionizující aprotická rozpouštědla. Iontové kapaliny.

5. Vazba kov-kov, klastry. Zintlovy ionty, borany. Klastry d-kovů, halogenidové, karbonylové Isolobalita.

6. Vazba v oxidech a jejich vlastnosti, hydratace, acidobazicita.

7. Redoxní chování a fotoreaktivita.

8. Mechanismy anorganických reakcí

9. Lanthanoidy.

10. Aktinoidy

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zpracování a přednesení zadaného tématu. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha