PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical chemistry of inorganic systems - AP101005
Anglický název: Physical chemistry of inorganic systems
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Záměnnost : P101005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností nabytých v magisterském předmětu Teoretické principy anorgancké chemie či podobně orientovaných kurzech. Cílem je především osvojení pokročilých metod studia anorganických látek, jako jsou výpočty elektronové struktury molekul a komplexů, jejich energií, vibračních spekter, chemických a fázových rovnovah. Při praktických úlohách a řešení projektových úkolů budou využívány programy Gaussian, Orca, Wien2k, Medea - VASP a FactSage.
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aktivně aplikovat teorii ligandového pole a molekulových orbitalů pro studium elektronových vlastností anorganických látek

Aplikovat teorii grup pro odvození normálních vibračních modů molekul a výpočty jejich frekvencí

Z energií základních a excitovaných stavů odvodit termodynamické funkce

Navrhovat termodynamické modely směsných fází

Počítat fázové a chemické rovnováhy a konstruovat fázové diagramy anorganických soustav

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Literatura -

P. Atkins, J. de Paula, Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013 (Z)

L.Šištík, M.Ončák, P.Slavíček, Stručný úvod do teoretické a počítačové chemie, VŠCHT Praha (D)

R. Boča, Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín, STU, 2011. (Z)

T.A. Albright, J.K. Burdett Myung‐Hwan Whangbo, Orbital Interactions in Chemistry, 2nd Edition, J.Wiley & Sons, 2013 (D)

F. Weinhold, Chemical and Phase Thermodynamics – Classical and Geometrical Theory, J. Wiley & Sons, 2009.(D)

H.A.J. Oonk, M.T. Calvet, Equilibrium between Phases of Matter, Springer, 2008. (Z)

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Studijní opory

https://e-learning.vscht.cz/course/

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Sylabus -
  • Elektronová struktura atomů a iontů - kvantově mechanický popis
  • Teorie ligandového pole - multipólový rozvoj potenciálu, energie termů v ligandovém poli

  • Elektronová struktura molekul - kvantově mechanický popis
  • Rotační a vibrační spektra molekul a krystalů

  • Celková energie a statistická termodynamika
  • Speciace anorganických soustav, bilanční rovnice, identifikace nezávislých reakcí
  • Termodynamický popis směsných fází
  • Homogenní rovnováha v plynech a vodných roztocích

  • Fázové přechody a heterogenní rovnováha
  • Termodynamické modelování, fázové diagramy

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Studijní prerekvizity

Obecná a anorganická chemie II, Fyzikální chemie I, Teoretické principy anorganické chemie,

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné zpracování projektu, jehož téma bude voleno s ohledem na téma dizertační práce

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha