PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials - AP105002
Anglický název: Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P105002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
"Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí,které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství."
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní jevy probíhající na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina

Navrhnout optimální experimentální metodu k charakterizaci struktury a chemického složení povrchů pevných látek

Určit a vypočítat základní texturní charakteristiky pevných látek

Spojit jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Literatura -

Z:S.Lowell, J. E. Shields, M. A. Thomas and M. Thommes: Characterization of porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2004

Z:P. Webb and C.Orr: Analytical Methods in Fine Partical Technology,Micromeritics, Norcross 1997

Z:F. Rouquerol, J. Rouquerol, K.S.W. Sing, P.Llewellyn, G.Maurin: Adsorption by Powders and Porous Solids , Elsevier 2014

D:Attard G., Barnes C.: Surfaces, Oxford University Press 1998

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Studijní opory -

Applied Surface Science: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694332

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení experimentálních metod.

2. Geometrické a texturní charakteristiky, Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.

3. Adsorpční metody stanovení specifického povrchu, rozdělení velikosti mesopórů a mikropórů.

4. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.

5. Rozdělení spektroskopických metod podle způsobu buzení.

6. Elektronové spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

7. Augerova spektroskopie,SIMS, elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda.

8. Struktura povrchu, definovaný povrch, difrakční elektronové metody (LEED).

9. Chemisorpce, aplikace,modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.

10. Mechanismus transportu v porézních látkách. Vliv vnitřní difuze na katalytické reakce.

11. Membránové procesy, katalytické procesy.

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zakončením předmětu je ústní zkouška. Požadavkem k ústní zkoušce je absolvování výpočtového testu se ziskem nejméně 60% možných bodů a vypracování projektu na předem dané téma.

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha