PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Agrochemical Analyses - AP105006
Anglický název: Agrochemical Analyses
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Svoboda Ladislav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : D105013, P105006
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Předmět rozšiřuje znalosti studentů získané studiem anorganické technologie, agrochemie a analytické chemie. Hlavní důraz je kladen na metody zkoušení průmyslových hnojiv a rozbory půd, stručně jsou prezentovány nejdůležitější metody analýz rostlinných materiálů. Prezentovány jsou metodiky doporučené pro zemědělské laboratoře, normované postupy a metody vypracované na agrochemickém pracovišti Katedry anorganické technologie Univerzity Pardubice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Studenti budou umět

  • provádět kontrolu kvality průmyslových hnojiv
  • zjišťovat vlastnosti půdy a její zásobenost živinami
  • hodnotit stav výživy rostlin
Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Z: Svoboda L.: Agrochemické rozbory, Katedra anorganické technologie, FChT, Univerzita Pardubice, 2001.

Z: Svoboda L.: Prezentace přednášek z předmětu Agrochemické rozbory, CD, Katedra anorganické technologie, FChT, Univerzita Pardubice, 2013.

Z: Faithfull N. T.: Methods in Agricultural Chemical Analysis. CABI Publishing, New York, 2002.

Z: Javorský P. a kol.: Chemické rozbory v zemědělských laboratořích, I. díl, MZV ČSR, České Budějovice, 1987.

D: Zbíral J.: Analýza půd I, ÚKZÚZ, Brno, 2002.

D: Zbíral J. a kol.: Analýza půd I, ÚKZÚZ, Brno, 2003.

D: Zbíral J., Honsa I., Malý S., Čižmár D.: Analýza půd III, ÚKZÚZ, Brno, 2004.

D: Soil and Plant Analysis Council, Inc.: Soil Analysis. Handbook of Reference Methods, CRC Press, London, 1999.

D: Soil and Plant Analysis Council, Inc: Handbook of Reference Methods for Plant Analysis, CRC Press, London, 1998.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

www.journals.elsevier.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

přednášky

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Analýza průmyslových hnojiv.

Rozdělení a vlastnosti průmyslových hnojiv, odběr a úprava vzorků. Hodnocení fyzikálních vlastností průmyslových hnojiv, stanovení obsahu vody. Metody stanovení amoniakálního a dusičnanového dusíku. Stanovení amidického a celkového dusíku. Stanovení fosforu, postupy pro extrakci celkového, vodorozpustného a asimilovatelného fosforu. Stanovení draslíku, vyluhování různých forem draslíku. Stanovení vápníku a hořčíku. Stanovení mikroživin (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn) a cizorodých prvků (Cd, Cr, Pb, As, Hg).

2. Analýza půd.

Odběry a úprava vzorků. Fyzikální zkoušky. Stanovení půdní reakce. Stanovení obsahu uhličitanů, přijatelného fosforu, draslíku a hořčíku. Zkoušky pro charakterizaci půdní organické hmoty. Analýzy vodného půdního výluhu. Stanovení výměnných kationtů, sorpční kapacity a volných forem oxidů železa. Stanovení obsahu amoniakálního a dusičnanového dusíku. Stanovení mikroprvků. Specifické a skupinové výluhy.

3. Analýza rostlin.

Odběry a úprava vzorků pro analýzy. Mineralizační postupy. Stanovení celkového dusíku, fosforu, draslíku,vápníku a hořčíku. Stanovení síry, chloridů, dusičnanů a dusitanů.

4. Stanovení reziduí pesticidů a těžkých kovů v půdě a rostlinách.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Zkouška se skládá z písemné části (výpočtová úloha) a z ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha