PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kinetics and Mechanisms of High-Temperature Processes - AP107003
Anglický název: Kinetics and Mechanisms of High-Temperature Processes
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P107003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá procesy, které nastávají při tavení skla a výpalu keramiky, představami o jejich mechanismu a matematickým popisem jejich dílčích dějů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • aplikovat základní představy o mechanismu a kinetice na popis procesů ve studovaných systémech
  • specifikovat dílčí děje, které kontrolují kinetiku studovaného vysokoteplotního procesu
  • formulovat matematický model popisující kinetiku konkretního vysokoteplotního procesu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Matoušek J.: Kinetics and mechanisms of high temperature processes. UCT Prague 2018. Elektronical textbook www.usk.cz

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa, Praha 1988

Z: Smrček A. a kol.: Tavení skla,ČSS Jablonec, 2008 ISBN 978-80-904044-0-3

Z: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky,Vega, Praha 2000

D: Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů, skripta VŠCHT Praha 1987

D: FradeJ.R., Cable M.: Reexamination of the basic theoretical model for the kinetics of solid state reactions, J.Amer.Ceram.Soc.75,1949-1957(1992)

D: Doremus R.H.: Rates of phase transformations. Academic Press, Inc. Orlando, 1985, ISBN 0-12-220530-8

D: Khawam A., Flanagan D.R.: Solid state kinetics models : Basic and mathematical fundamentals. J.Phys.Chem. 110,17315 (2006)

D: Koga M., Criado J.M.: Kinetic analyses of solid-state reactions with a particle-size distribution. J.Am.Ceram.Soc. 81, 2901 (1998)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

Matoušek J.: Kinetics and mechanisms of high temperature processes. VŠCHT Praha 2018. Elektronické učební texty www.usk.cz.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Kinetika vysokoteplotních procesů - formální kinetika chemických reakcí, transport tepla a hmoty

2. Fázové přeměny - termodynamika a kinetika nukleace a růstu krystalů

3. Kinetika nekatalytických heterogenních reakcí, reakce pevných látek s plyny a kapalinami, reakce v pevné fázi

4. Mechanismy a kinetika slinování

5. Plasmová chemie a technologie - typy plasmatu, technologické aplikace, využití v materiálových technologiích

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Příprava a obhajoba individuálního projektu,ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha