PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mineralogy - AP108001
Anglický název: Mineralogy
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Záměnnost : P108001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu je přednášena systematická mineralogie na základě Mineralogical Tables (Strunz, Tennison), speciální zaměření na horninotvorné minerály a silikáty podle Rock-forming minerals (Deer, Howie Zussmann (10 svazků). Přednášky jsou přizpůsobeny požadavkům studentů PGS s ohledem na zaměření disertační práce. Hlavní důraz je zpravidla kladen na silikáty, často však ještě s užším zaměřením na jílové minerály, jindy na minerály s prostorovou stavbou (živce), případně zeolity.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Mineralogický systém, hlavní zástupce jednotlivých skupin, jejich strukturu a geologické prostředí vzniku.

Orientovat se ve strukturách silikátů a aluminosilikátů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Nesse, W.D.: Introduction to Mineralogy, Oxford University Press, London, 2000.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

• Prvky - kovy (Cu, Ag, Au, Fe, Pt a platinoidy Os, Ir, Pd, Rh), As, Bi, Sb slitiny; nekovy diamant, grafit a polymorfní modifikace S. Geneze a

využití

• Sulfidy (arzenidy, selenidy, teluridy) - sfalerit, wurtzit, chalokopyrit, bornit, pyrhotin, nikelín, pentlandit, argentit (akantit), molybdenit,

cinabarit, covellin, chalkozín, pyrit-markazit, arzenopyrit, antimonit, skupina sulfosolí, realgar a auripigment, geneze a využití.

• Halovce - halit, sylvín, fluorit, kryolit, carnalit, geneze a využití.

• Oxidy - hematit, korund, ilmenit, magnetit, rutil, kasiterit, spinelidy, chromit, chrysoberyl, columbit, tantalit, uraninit, kuprit, geneze a

využití

• Oxidy hydroxidy a hydroxidy - gibbsit, brucit, diaspor, boehmit, bauxity, goethit, lepidokrokit, manganit, geneze a využití.

• Karbonáty - strukturní typ kalcitu (kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit), morfologie, geneze, využití; dolomit, ankerit, aragonit, malachit,

azurit. Geneze a využití.

• Sírany - baryt, celestin, anglezit, chalkantit, melanterit, epsomit, morfologie, geneze, využití

• Fosforečnany, arzeničnany, wolframany - monazit, apatit, pyromorfit, vivianit, eritrýn, annabergit, uranové slídy, scheelit, wolframit, geneze a u

vybraných zástupců využití.

• Křemičitany - nesosilikáty (granáty, olivíny, chondrodit, silimanit, andalusit, kyanit, staurolit, chloritoid, titanit, topaz, zirkon),

sorosilikáty (epidot, allanit, klinozoist, vesuvian, melilit),

inosilikáty (skupina pyroxenu, skupina amfibolů, pyroxenoidy, jejich pevné roztoky), cyklosilikáty (beryl, cordierit, sekaninait, trumalínová

skupina), fylosilikáty (kaolinit, mastek, pyrofyllit, serpentin - antigorit, chryzotil, slídy - muskovit, biotit, cinvaldit, lepidolit, chlority -

klinochlor, chamosit, pennantit, jílové minerály), tektosilikáty (draselné živce, sodnovápenaté živce, barnaté živce, zástupci živců - leucit,

nefelin, sodalit, hauyn, zeolity), geneze a u vybraných zástupců využití.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Praktická zkouška - poznávání základních minerálů (50 typů), ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha