Transition Metals in Organic Synthesis - AP110013
Anglický název: Transition Metals in Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P110013
Termíny zkoušek   
Anotace -
Náplní předmětu je popis základních principů chemie přechodných kovů, včetně praktických aplikací v průmyslové i organické syntéze. Předmět je možné absolvovat v českém nebo v anglickém jazyce.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy, které ovlivňují průběh reakcí katalyzovaných přechodnými kovy.

Mechanismy nejvýznamnějších reakcí, které jsou katalyzované přechodnými kovy.

Aplikovat získané znalosti pro návrh syntézy libovolné sloučeniny s využitím organických sloučenin přechodných kovů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Robert H. Crabtree: The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 2014, John Wiley & Sons, Inc., DOI:10.1002/9781118788301

D: Christoph Elschenbroich: Organometallics, 2016, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-3-527-80516-7

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky s příklady na procvičení

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Předmět je věnován následujícím tématům:

  • Uvedení do problematiky organokovové chemie: formální oxidační stav, 18-ti elektronové pravidlo, typy vazeb v organokovových sloučeninách.

  • Základní typy ligandů: halogenidy, kyslíkaté donory, dusíkaté donory, fosfany, hydridy, s-alkylové, alkenylové, arylové, acylové a NHC ligandy.

  • Reakce koordinovaných alkenů a arenů s nukleofily.

  • Využití alkenů a alkynů v reakcích katalyzovaných přechodnými kovy: hydrogenace, hydrosilylace, hydroborace, hydrometalace, hydrokarbonylace, přechodnými kovy katalyzované polymerizace

  • Základní typy a principy cross-coupling reakcí, využití aktivovaných C-O, C-N a vazeb v cross-coupling reakcích, vliv aditiv na průběh cross-coupling reakcí, Buwchwald-Hartwigova reakce.

  • Aktivace C-H a C-C vazeb: mechanismy C-H a C-C aktivací, příklady využití v cílené syntéze organických sloučenin.

  • Multikomponentní reakce katalyzované přechodnými kovy: Úvod do problematiky multikomponentních reakcí, příklady využití v organické syntéze.

  • Fischerovy a Schrokovy karbenové komplexy: vlastnosti a využití v organické syntéze (metathesní reakce).

  • Přechodnými kovy katalyzovaná substituce allylových substrátů, mechanismus a praktické aplikace, asymetrická allylová substituce.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování dvou průběžných testů na 70%, složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)