PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Applied Catalysis II - AP111001
Anglický název: Applied Catalysis II
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : P111001
Anotace -
Kurs je určen pro specialisty, kteří využívají nebo se chtějí seznámit s katalytickými aplikacemi v praxi mimo oblast chemického průmyslu. Vedle rafinérských aplikací si mohou frekventanti dohodnout s přednášejícím přednostní zaměření na aplikace v ochraně životního prostředí, v automobilní katalýze, v polymerní katalýze. v asymetrické katalýze, elektrochemické katalýze, použití enzymů v pracích prostředcích a dalších speciálních aplikacích podle jejich odborného zájmu. Přednášky a cvičení jsou přednostně nabízeny v anglickém jazyce.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Absolventi kurzu budou mít hluboké znalosti o aplikacích katalýzy ve speciálních oblastech souvisejících s tématem jejich doktorské disertační práce. Důraz je v předmětu kladen na spojitost teorie s aplikacemi v praxi. Doporučuje se absolvovat tento předmět v angličtině.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Vzhledem k pojetí výuky tohoto předmětu jako tzv. "one-to-one", tudíž velmi individuálního přístupu, je i konsesuální výběr doporučené literatury značně prototypový.

Pro studenty, kteří nenavštěvovali předměty "Katalýza" a "Technická katalýza" je, pro studium, buď řádného kurzu, nebo pro samostudium, doporučena tato literatura: Z-základní a D-doplňková

1. D- J. Koubek: "Industrial Catalytic Processes", Internal text of ICT, Prague (VŠCHT), 2007

2. Z- Ch.N. Satterfield: Heterogeneous Catalysis in Practice" McGraw-Hill (2nd Edition), 1993

3. D- Baerns (Editor): "Basic Principles in Applied Catalysis", Springer, 2003

4. Z- Chorkendorff I., J.W. Niemantsverdriet : "Concepts of Modern Catalysis and Kinetics" Willey �VCH, Weinheim, 2003

5. D- Aktuální studijní materiály poskytované učitelem.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Konkrétní program výuky je značně individuální a podle konsensuálního výběru tématu, "šitého na míru" doktorské disertační práce, může zahrnovat tyto oblasti katalýzy:

1. Environmentální(zelená) katalýza.

2. Automobilní katalýza.

3. Rafinérské katalyzátory.

4. Syntéza zeolitových katalyzátorů.

5. Syntéza chirálních organometalických katalyzátorů.

6. Stereoselektivní polymerační katalyzátory.

7. Syntéza nových potenciálních katalyzátorů (např. funkcionalizovaných mesoporézních materiálů, MOFs, atp.).

8. Nové postupy pro heterogenizaci homogenních a enzymových katalyzátorů.

9. Nové principy pro separaci homogenních a enzymových katalyzátorů.

10.Katalyzátorové systémy pro palivové články.

11.Katalytické procesy typu "ADAM-EVA" pro energetické aplikace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Diskuse a obhajoba projektové úlohy, na které pracují studenti po celou dobu vyučování předmětu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha