PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimental and Mathematical Models of Glass Melting Process - AP141001
Anglický název: Experimental and Mathematical Models of Glass Melting Process
Zajišťuje: Laboratoř anorganických materiálů (141)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P141001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět představuje vytváření, ověřování a aplikaci chemicko-inženýrských modelů simulujících procesy při tavení skel. Modely zahrnují simulaci proudění taveniny v reálném neizotermním prostoru, oxidačně redukční rovnováhy složek taveniny a chování pevných částic a bublin v tavenině. Využití modelů směřuje k popisu stávajících tavicích zařízení a k návrhům nových uspořádání tavicích prostorů s vysokou energetickou účinností.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • aplikovat představy o mechanismu a kinetice fyzikálně chemických dějů na popis tavicího procesu skel
  • specifikovat modely homogenizačních tavicích procesů
  • hodnotit využití reálného tavicího prostoru a energetickou účinnost tavicího procesu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Smrček A. (Ed.): Tavení skel, ČSS, Praha 2008

Z: Loch H., Krause D.: Mathematical Simulation in Glass Technology, Springer, Berlin2002

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

Prezentace u přednášejícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

1. Definice modelů

2. Model chování směsi vstupních surovin

3. Simulace hydrodynamiky taveniny v tavicím prostoru

4. Oxidačně redukční rovnováhy v taveninách skel

5. Popis chování vícesložkových bublin v tavenině

6. Popis chování souborů bublin

7. Chování pevných částic v tavenině

8. Komplexní modely chování částic

9. Simulace vitrifikačního procesu radioaktivních materiálů

10. Identifikace zdrojů bublin v reálných tavicích zařízeních

11. Entalpická bilance tavicího procesu skel

12. Simulace spalovacího prostoru tavicích zařízení

13. Vypařování složek taveniny, tvorba a chování pěn na hladině taveniny

14. Koncept tavicího zařízení nové generace

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha