PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Adsorption materials and their usage in technical practice - AP216007
Anglický název: Adsorption materials and their usage in technical practice
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P216007
Anotace -
Cílem předmětu je studenty podrobně seznámit s hlavními druhy adsorpčních materiálů, jejich charakteristickými vlastnostmi, způsoby výroby a typickými oblastmi nasazení v technické praxi. Dále se studenti seznámí se základními typy adsorpčních zařízení používanými k čištění a separaci plynných a kapalných směsí v technické praxi, režimy jejich činnosti, typickými oblastmi nasazení a dalšími technickými parametry. Studenti se také naučí, jak správně navrhovat adsorpční zařízení pro technické použití, vypočítat jejich optimální velikost, zvolit optimální pracovní režim a odhadnout provozní a investiční náklady.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu budou znát základní typy adsorbentů používaných v technické praxi, jejich důležité vlastnosti, které jsou rozhodující pro volbu správného adsorbentu pro každý konkrétní případ, způsoby výroby jednotlivých druhů adsorbentů a oblasti jejich použití. Dále budou znát základní typy adsorpčních zařízení používaných v technické praxi při čištění či separaci plynných a kapalných směsí, režimy jejich činnosti a optimální oblasti nasazení. Budou umět správně navrhovat adsorpční zařízení pro jednotlivé konkrétní případy a umět odhadnout jejich provozní a investiční náklady.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Podklady z přednášek.

{Z} Marsh H., Rodriguez-Reinoso F.: Activated carbon, Elsevier, 2006

{Z} Bathen D., Breitbach M.: Adsorptionstechnik, Springer Verlag, 2001

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujícího, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

První blok přednášek je věnován základním typům adsorpčních materiálů, jejich charakteristickým vlastnostem a metodám měření těchto vlastností, dále jsou zde charakterizovány základní oblasti použití jednotlivých typů adsorbentů.

Druhý blok přednášek je věnován uhlíkatým adsorbentům, popisu způsobů jejich výroby a detailnímu popisu vlastností jednotlivých druhů uhlíkatých adsorbentů a popisu typických oblastí jejich nasazení.

Třetí blok přednášek je věnován základním typům anorganických adsorbentů, popisu způsobů jejich výroby, charakteristických vlastností a typických oblasti průmyslového použití.

Čtvrtý blok přednášek je věnován adsorpčním zařízením používaným v technické praxi při separaci a čištění plynných či kapalných směsí, popisu režimu jejich činností a popisu typických oblastí použití jednotlivých typů ads. zařízení.

Pátý blok přednášek je věnován způsobům navrhování základních typů ads. zařízení a výpočtům provozních a investičních nákladů těchto zařízení.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student úspěšně vypočte zadaný příklad.

Student zpracuje a přednese odbornou prezentaci na vybrané téma.

Student úspěšně složí ústní zkoušku.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha