PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Applied Hydrochemistry - AP217001
Anglický název: Applied Hydrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P217001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Nové poznatky týkající se veličin a jednotek vyplývající z podkladů ISO a IUPAC. Změny ve složení vod v důsledku sorpčních procesů probíhajících na tuhých fází, jejich předpověď a využití v technologických procesech. Význam oxidačně-redukčního potenciálu a jeho využitelnost při posuzování aerobních, anoxických a anaerobních podmínek. Význam fotochemických procesů při transformaci chemického složení přírodních vod. Nanočástice různých tuhých fází ovlivňující tvorbu chemického složení vod a technologické procesy jejich čištění. Tlumivá a neutralizační kapacita různých druhů vod a jejich význam v hydrochemii a technologii vody. Různé způsoby konzervace vzorků vody závislé na daném analytu. Nové perzistentní organické polutanty (POP) a léčiva a látky používané pro osobní péči (PPCP) vyskytující se ve vodách a principy jejich analytického stanovení. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Posoudit jakost vody z hlediska jejího vlivu na životní prostředí.

Posoudit jakost vody z hlediska jejího agresivního působení na různé materiály.

Posoudit jakost vody z hlediska hygienického.

Vysvětlit chování vody na základě řešení chemických a biochemických procesů probíhajících v různých typech vod.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z:Pitter, P.: Hydrochemie. (5. vydání) Vydavatelství VŠCHT, Praha 2015

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

Aktuální materiály budou v průběhu výuky vystavené na adrese:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Přírodní a syntetické adsorbenty, adsorpční procesy ovlivňující chemické složení vod. Půdní sorpční komplex, formování složení podzemních vod.

Bioakumulace xenobiotik v biomase; hydrochemické aspekty fytoremediací.

Vody pro závlahu rostlin - složení v závislosti na způsobu získávání závlahové vody, rizikové skupiny látek.

Změny složení přírodních vod v období sucha. Šetrné hospodaření s vodou a možnosti zadržování vody v krajině.

Speciační modelování pomocí výpočetních programů, např. Geochemist´s Workbench. Využití při řešení chemických rovnováh, simulaci kontaminace podzemních vod při havárii apod.

Rozpouštění a rozpustnost plynů ve vodě, stupeň nasycení.

Perzistentní organické polutanty ve vodách a restriktivní opatření dle Stockholmské úmluvy (2011). Výskyt drog v odpadních vodách, účinnost odstraňování při čistírenských procesech, rezidua v odtocích z ČOV.

Léčiva a přípravky pro osobní hygienu (PPCPs) - kontaminace různých typů vod, účinnost odstraňování při čistírenských procesech a při úpravě vody.

Uplatnění fotochemických procesů při samočištění v přírodních vodách.

Nanočástice významné při tvorbě chemického složení vod a jejich dekontaminaci.

Látky, které se mohou vyluhovat z plastových nádob; možnosti jejich analytického stanovení a eliminace. Znečištění vod mikroplasty, analytické stanovení mikroplastů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I, Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Obhajoba individuálního projektu, zpracování individuálních protokolů a složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha