PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Membrane and Sorption Processes in Water Treatment - AP218006
Anglický název: Membrane and Sorption Processes in Water Treatment
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Parschová Helena doc. Dr. Ing.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : P218006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Membránové a sorpční procesy v úpravě vody se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Hlavní pozornost je věnována iontově výměnným, sorpčním a membránovým procesům.
Poslední úprava: Kubová Petra (29.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát charakteristiky jednotlivých membránových a sorpčních technologií používaných v úpravě vody. Dále si osvojí technologie používané k přípravě pitné vody odsolováním mořské a brakické vody, jejich výhody a nevýhody. Studenti budou schopni navrhnout vhodnou technologii pro selektivní odstranění toxických iontů a organických látek z kontaminovaných a průmyslových odpadních vod. Nedílnou součástí znalostí bude využití a kombinace membránových a ionexových technologií pro přípravu demineralizované vody s ohledem na ekonomiku procesu.

Poslední úprava: Kubová Petra (29.11.2018)
Literatura -

Z:Jelínek L. a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,9788070807057

Z:Helfferich F.,Ion Exchange,New York,Dover Publications,1995,0486687848

Z:Wachinski, A.M., Membrane processes for water reuse, New York : McGraw-Hill, 2013, 978-0-07-174895-7

D:Samuelson O.,Měniče iontů v analytické chemii,Praha SNTL,1966,0461466

D:Marhol, M. Měniče iontů v chemii a radiochemii, Praha,ACADEMIA,1976,2100276

D:Vošta J..Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584

D:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,Praha,VŠCHT,2006,8070806249

D:Baker R.W.,Membrane Technology and Applications, 2nd ed.,New York,John Wiley & Sons, Ltd.,2004,0470854456

D:Porter M.C.,Handbook of Industrial Membrane Technology, New Jersey,William Andrew Publishing/Noyes,1990,0815512058

Poslední úprava: Kubová Petra (29.11.2018)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-705-7/pages-img/index.html

http://chemtk.cz

http://http://app.knovel.com/web/

Poslední úprava: Kubová Petra (29.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, samostudium, konzultace.

Poslední úprava: Kubová Petra (29.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Kubová Petra (29.11.2018)
Sylabus -

Předmět je rozdělen tři tematické části - v první části se předmět věnuje membránovým procesům, druhá část se zabývá iontovou výměnou a sorpčními procesy a třetí část technologiemi přípravy procesních vod. V první části jsou diskutovány elektro-membránové procesy (elektrodialýza, elektrodeionizace), tlakové membránové procesy (ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza) a procesy využívající hydrofobní membrány (membránová destilace a membránové odplyňování). Druhá část popisuje iontovou výměnu, její selektivitu a kinetiku, syntézu běžných typů ionexů, typy chelatačních ionexů, neionogenní sorbenty pro odstraňování organických látek, typy a přípravu anorganických sorbentů a využití selektivních sorbentů pro čištění odpadní vody a průmyslových odpadních vod. Ve třetí části jsou popsány běžné technologie využívající membrány (odsolování), ionexy (změkčování, deionizace, demineralizace) a také jejich kombinace, ve kterých jsou zahrnuty i požadavky na předúpravu vody pro tyto procesy a běžné technologie předúpravy vody (čiření, písková filtrace).

Poslední úprava: Kubová Petra (29.11.2018)
 
VŠCHT Praha