PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Industrial Microbiology - AP320013
Anglický název: Industrial Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P320013
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Předmět je sestaven z přednášek, které jsou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí i praktických aspektů zejména z oblasti praktického využití mikroorganismů a rostlin pro produkci nízkomolekulárních a vysokomolekulárních látek v průmyslovém měřítku, přípravu mikrobiálních a rostlinných producentů, způsob jejich kultivace a fermentace ve velkých objemech, isolaci a purifikaci produktů. Dále na využití mikroorganismů a rostlin v různých odvětvích např. sanační aplikace, farmakologie, úprava vody.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Student po absolvování předmětu bude mít přehled průmyslově důležitých mikroorganismů, jejich charakteristice a významu. Seznámí se s zdroji průmyslově užívaných mikroorganismů, jejich způsoby isolace, metodami charakterizace přirozených isolátů, s nahromaďovacími technikami, kultivačními podmínkami, metodami šlechtění průmyslově významných mikroorganismů. Dále se seznámí s přehledem základních mikrobiálních výrob, isolací a purifikací produktů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Z: Waites M. et al: Industrial Microbiology: In Introduction, Blackwell Science 2001,ISBN-13:978-0632053070

D: Nduka Okafor: Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, CRC Press 2007,ISBN 9781578085132

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Předmět obsahuje několik bloků: a)Obecný přehled průmyslově důležitých mikroorganismů, jejich charakteristika a význam;

b)informace o velkých cyklech v přírodě (cyklus uhlíku, dusíku, síry) úloha mikroorganismů a rostlin a jejich význam v koloběhu prvků; c)zdroje průmyslově užívaných mikroorganismů, jejich isolace, metody charakterizace přirozených isolátů, nahromaďovací techniky, růst, kultivační podmínky. Velká část prezentací je věnována d)sestavování kultivačních medií pro průmyslově využívané mikroorganismy, suroviny e) principům šlechtění průmyslově významných mikroorganismů, mutacím, výměně genetického materiálu u bakterií, kvasinek a plísní, genovým manipulací, cílené mutagenezi, konstrukci vysoprodukčních mikrobiálních kmenů a jejich využití v průmyslovém měřítku, f)regulaci mikrobiálního metabolismu, transportu. Samostatnou kapitolu tvoří přednáška o výrobních zřízeních, typech bioreaktorů, typech fermentačních procesů a jejich regulaci a přehledu základních mikrobiálních výrob, isolací a purifikací produktů.

V dalším bloku je pozornost věnována g)hlavním metabolickým drahám průmyslově významných organismů, primárnímu a sekundárnímu metabolismus h)Přípravě esenciálních aminokyselin, vitaminů, antibiotik, organických kyselin a probiotik. Dalším významné produktům sekundárního metabolismu rostlin a průmyslové přípravě mikrobiálních a rostlinných enzymů.

Další samostatnou přednáškou je problematika i) mikrobiální a enzymové biotransformace, j) geneticky modifikované organismy, příprava, využití a význam. Rizika spojená s využitím GMO a příslušná legislativa a k) využití mikroorganismů a rostlin pro odstraňování kontaminantů životního prostředí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Mikrobiologie, biochemie a molekulární genetika na magisterské úrovni

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Hodnocená prezentace aktuálního tématu z oblasti průmyslové mikrobiologie

Závěrečná zkouška složená z písemné a ústní části

 
VŠCHT Praha