PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strategies of processing of chromatographic and mass spectrometric data - AP323006
Anglický název: Strategies of processing of chromatographic and mass spectrometric data
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Lacina Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : P323006
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Cílem výuky v rámci předmětu je získat znalosti nutné k interpretaci analytických dat, získaných metodami chromatografie a hmotnostní spektrometrie, které se používají k analýze složek potravin. V předmětu jsou probírány tyto hlavní oblasti: (i) chromatografické techniky spojené s různými přístupy hmotnostní spektrometrie; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) softwary pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) realizace necílového screeningu v analýze potravin; (v) metody a techniky kvantifikace a konfirmace; (vi) statistické metody zpracování dat (multivariační analýza).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Studenti po absolvování předmětu porozumí principům moderních separačně-detekčních technik na bázi vysokorozlišovací plynové a kapalinové chromatografie s různými typy hmotnostně-spektrometrických detektorů. Naučí se interpretovat hmotnostní spektra a seznámí se s řadou softwarů používaných pro identifikaci analytů a kvantifikaci analytů. Budou schopni realizace cílových analýz i necílového screeningu, s ohledem na dostupnou analytickou instrumentaci, a budou disponovat znalostmi nutnými k řádnému vyhodnocení a interpretaci naměřených dat.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Z: Semih Ötles, Handbook of FOOD ANALYSIS INSTRUMENTS, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, ISBN 978-1-4200-4566-6

Z: Y. Picó, Food Toxicants Analysis, Techniques, Strategies and Developments, ISBN: 9780444528438

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

https://massbank.eu/MassBank/

https://www.mzcloud.org/

https://chemdata.nist.gov/

www.bio-rad.com/en-cn/product/mass-spectral-databases

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Přednášky vyučujících

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Nejsou.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

1. Obecné požadavky na kvalitu generových dat pomocí chromatografických a hmotnostně-spektrometrických technik; vymezení základních pojmů.

2. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky v GC-MS, konvenční detektory.

3. Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky, konvenční detektory.

4. Hmotnostní spektrometrie (MS), typy hmotnostních spektrometrů, akviziční módy.

5. Interpretace GC-MS hmotnostních spekter.

6. Interpretace LC-MS hmotnostních spekter.

7. Hmotnostně-spektrometrická data v analýze potravin.

8. Knihovny spekter, retenční indexy.

9. Spektrální dekonvoluce, software pro identifikaci/interpretaci analytů.

10. Aplikace necílového screeningu v analýze potravin.

11. Přehled a použití různých kvantifikačních postupů a technik.

12. Kriteria konfirmace ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

13. Významné statistické metody pro zpracování dat.

14. Využití software pro automatické procesování dat.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Nejsou.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

ústní zkouška, absolvování testu

 
VŠCHT Praha