PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
High Resolution Spectroscopy - AP402016
Anglický název: High Resolution Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Koucký Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : P402016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Předmět je zaměřen na pokročilé metody infračervené, THz a MW spektroskopie, které budou vyučovány se společným teoretickým základem. Současně budou probírány i pokročilé metody experimentu, které vysoce-rozlišenou spektroskopii odlišují od všech ostatních spektroskopií. Současně s teoretickým výkladem budou probíhat praktické ukázky v specializovaných laboratořích VŠCHT a na AVČR.
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

D: W. Gordy, R.L. Cook, Microwave Molecular Spectra, John Wiley and Sons, New York, 1976

D: H. Kroto, Molecular Rotation Spectra, John Wiley and Sons, New York, 1992

D: M. Hollas, High Resolution Spectroscopy (2nd Ed.), John Wiley and Sons, Chichester, 1998

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1) Úvod, základní pojmy, typy spektroskopie podle kvantově mechanického modelu a podle energetického rozsahu, kvantové stavy,Einsteinova teorie spektrálních přechodů.

2) Populace stavů, rovnice přenosu záření a její speciální případy,

3) Šířka spektrálních linií, příčiny rozšiřování spektrálních linií, rozlišení linií

4) Molekulový hamiltonián, Bornova - Oppenheimerova aproximace, kvantová chemie a elektronová spektra, rotační a vibrační hamiltonián. Rotační, rovibrační a rovibronická spektra.

5)Jemná a hyperjemná struktura kvantových stavů. Kvadrupolové štěpení. Hyperjemné magnetické jaderné spin-orbitální interakce. Magnetické jaderné spin-spinové interakce, spinové statistické váhy hladin, Pauliho princip.

6) Rotační spektroskopie, hamiltonián, speciální případy, výběrová pravidla. Symetrický setrvačník. Praktické ukázky.

7) Asymetrický setrvačník. Hyperjemně -rotační přechody. Určování geometrie molekul. Decimetrová spektroskopie. Praktické ukázky.

8) Vibračně rotační hamiltonián a spektra. Výběrová pravidla pro rotačně vibrační přechody. Hyperjemná struktura rotačně vibračních přechodů.

9) Vibronická spektra.

10) " Doppler limited " spektroskopie a sub-dopplerovská spektroskopie. Vysoké a ultravysoké rozlišení. Lambův zářez a molekulové paprsky.

11) Planckovské a monochromatické zdroje záření, Lasery.

12) Proladitelné monochromatické zdroje záření, Laserové diody, klystrony, karcinotrony, Schotkyho diody. Zdvojování a jiné násobení energie fotonů.

13-14) Aplikace vysoce rozlišené spektroskopie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Měly by předcházet:

Molekulová spektroskopie nebo/a Molekulární fyzikální chemie a symetrie.

Kvantová chemie

a samozřejmě Fyzika a Matematika

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Zkouška.

 
VŠCHT Praha