PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics - AP402018
Anglický název: Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : P402018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Předmět je zaměřen na metody pokročilé analytické chemie, které jsou schopny rozpoznat drobné rozdíly v chemickém složení, případě rozdíly ve struktuře a které tak mohou identifikovat padělky léčiv, kosmetiky, potravin atp. Vedle dobře známých separačních metod s hmotnostní detekcí, které dovolují podrobnou chemickou analýzu i stopových příměsí, bude kladen důraz na speciální experimentální techniky, které dovolují specifikovat původ sloučenin ve vzorcích případně rozlišit různé způsoby jejich přípravy. Půjde tedy o analytické metody, které jsou jednak schopny specifikovat chirální složení vzorků a určit míru chirální čistoty, nebo o metody, které jsou schopny studovat slabé mezi-molekulové interakce a takto poskytovat informace o různých postupech výroby především u tuhých vzorků. Příkladem těchto speciálních technik je spektroskopie vibračního cirkulárního dichroismu, Ramanovy optické aktivity, elektronového cirkulárního dichroismu, zobrazovací techniky, spektroskopie v terahertzové a daleké infračervené oblasti a v neposlední řadě různé chirální a vícedimenzionální separace. Součástí kurzu budou experimentální praktická cvičení ve speciálních laboratořích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti budou seznámeni se speciálními metodami pokročilé analytické chemie s orientací na forenzní aplikace, kde vedle podrobné analýzy molekulového složení budou předmětem studia i vzájemné interakce mezi molekulami a molekulárními systémy, včetně projevů optické aktivity. Studenti získají znalosti o teoretických základech spektroskopických a separačních metod, o dostupné instrumentaci, metodologii měření a vyhodnocování dat při odhalování padělků. Bude též demonstrováno využití při analýze enantiomerní čistoty, absolutní konfigurace, molekulární konformace, přítomnosti adulterantů, monitoringu stárnutí vzorků, způsobu výroby/přípravy padělků, atp. Studenti se také účastní praktických ukázek měření ve speciálních laboratořích.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

D: S.L. Dexheimer, Ed. Terahertz Spectroscopy, CRC Press, Boca Raton, 2008.

D: M.C. McMaster, LC/MS, John Wiley and Sons, Hoboken, 2005.

D: N. Berova, K. Nakanishi, P. L. Polavarapu and R. W. Woody, eds., Comprehensive Chiroptical Spectroscopy: Applications in Stereochemical Analysis of Synthetic Compounds, Natural Products, and Biomolecules, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2012.

D: M. Urbanová, P. Maloň, Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), Wiley VCH: Weinheim, Germany, Second Edition, 2012, str. 337-369.ISBN: 978-3-527-32982-3.

D: V. Setnička, M. Urbanová, Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Přednášky různých specialistů a praktické ukázky měření ve speciálních laboratořích.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1) Definice padělků a napodobenin,legislativa. Možnosti chemické zkoumání padělků.

2) Základní analytické metody odhalování padělků.

3) Separační metody a jejich použití v analýze padělků.

4) Specifikace kapalinové, plynové chromatografie a elektro migračních metod. Aplikace preparativní chromatografie.

5) Prvková analýza, AAS, ICP-MS, ESCA.

6) Metody molekulové spektroskopie, jejich dělení a aplikace v odhalování padělků.

7) Metody vibrační spektroskopie, studium slabých interakcí metodami vibrační spektroskopie.

8) Terahertzová spektroskopie. Studium polymorfie a krystalicity.

9) Chiroptické spektroskopie, VCD, ROA, ECD.

10) Hmotnostni spektroskopie a její použití v analýze padělků.

11) Přenosné přístroje chemické analýzy a jejich praktické použití.

12) Metody vyhodnocování chemických dat, použití sofistikovaných databazí.

13) Praktické příklady I.

14) Praktické příklady II.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Molekulová spektroskopie

Separační metody

žádoucí: Speciální spektroskopické techniky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Předmět bude zakončen zkouškou.

 
VŠCHT Praha