PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molecular Modelling and Simulation - AP403001
Anglický název: Molecular Modelling and Simulation
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403027.html
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : P403001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět "Molekulární modelování a simulace" seznamuje posluchače z řad doktorandů se základy modelování molekul (okrajově i jiných systémů mnoha částic) převážně metodami klasické mechaniky od konstrukce silového pole po metody molekulární dynamiky a Monte Carlo. Důraz je kladen na metodiku počítačového experimentu (pseudoexperimentu). Nedílnou součástí je práce na projektu, tj. simulace jednoduchého systému. K dispozici jsou česky psaná skripta i demonstrační software.
Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou:

  • Rozumět základům molekulového modelování a simulací v kontextu kvantové i klasické statistické termodynamiky
  • Umět se orientovat v simulačních metodách MD a MC vč. stanovení nejrůznějších veličin
  • Provést vlastní simulaci, buď na základě vlastního kódu, nebo při použití simulačního balíku

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Literatura -

I. Nezbeda, J. Kolafa a M. Kotrla: Úvod do počítačových simulací. Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, skriptum University Karlovy (Karolinum, Praha 1998, 2003);

D. Frenkel a B. Smit: Understanding Molecular Simulation (Academic Press, 1996, 2002);

M. P. Allen a D. J. Tildesley: Computer Simulation of Liquids (Clarendon Press, Oxford 1986, 2002);

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/molsim.pdf

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní opory -

http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403027.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

1. Úvod - k čemu jsou simulace dobré?

2. Opakování statistické termodynamiky a méně obvyklé soubory (izobarický).

3. Atomistické a mřížkové modely. Silové pole.

4. Molekulová dynamika: Verletova metoda, leap-frog. Základy Hamiltonovy mechaniky, zákony zachování. Symplekticita.

5. Další integrátory (Gear, multiple timestep). Termostaty v MD.

6. Metody Monte Carlo - MC integrace, Metropolisova metoda. Náhodná čísla.

7. Metodika simulací a měření veličin, statistické chyby, okrajové podmínky.

8. Strukturní veličiny: radiální distribuční funkce, strukturní faktor.

9. Entropické veličiny: termodynamická integrace, neboltzmannovské vzorkování, integrace střední síly, Widomova metoda.

10. Dosah potenciálu, korekce. Coulombovy síly: Ewaldova sumace, metoda reakčního pole.

11. Další soubory: izobarický, grandkanonický, Gibbsův. Další stupně volnosti v MD: Nosé-Hoover, barostat.

12. Další MC metody: preferenční vzorkování, molekuly, polymery. Dynamika s vazbami (SHAKE). Optimalizace simulací.

13. Brownovská (Langevinovská) dynamika a DPD. Kinetické veličiny: EMD vs. NEMD.

14. Optimalizace: Simulované žíhání, genetické algoritmy.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Vstupní požadavky -

Dobrá znalost chemické a statistické termodynamiky, základní znalost teoretické mechaniky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní prerekvizity -

N403023 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace

Poslední úprava: Kolafa Jiří (20.08.2018)
 
VŠCHT Praha