Chemical Kinetics - AP403011
Anglický název: Chemical Kinetics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Záměnnost : P403011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zaměřuje na chemickou kinetiku a dynamiku elementárních chemickách reakcí. Rozšiřuje znalosti doktoranda v několika oblastech: (i) Zpracování kinetických dat (ii) Moderní experrimentální techniky (iii) Kinetika komplexních a chemicky relevantních systémů a (iv) Teorii chemické kinetiky. Po absolvování kurzu bude doktorand schopen sledovat současnou literaturu v oboru.
Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Analyticky zpracovat kinetická schémata s reakcemi prvního nebo pseudoprvního řádu.

Numericky zpracovat komplexní kinetická schémata.

Navrhnout reakční mechanismus na základě kinetických dat.

Zpracovat komplexní reakční mechanismus, včetně citlivostní analýzy.

Rozumět publikovaným pracím z chemické kinetiky a dynamiky.

Vypočítat reakční rychlosti z molekulárních dat v plynné fázi i v roztoku.

Porozumět vlivu reakčního prostředí na rychlost chemických reakcí.

Spolupracovat s experimentem.

Poslední úprava: Slavíček Petr (16.05.2019)
Literatura -

Z: M. J. Pilling, P. W. Seakins: Reaction kinetics. Oxford science publications, Oxford, 1995, 019855527X.

Z: J. I. Steinfeld, J. S. Francisco and W. L. Hase: Chemical kinetics and dynamics, Prentice Hall, 1998, 0137371233.

Z P. L. Houston: Chemical Kinetics and Reaction Dynamics. Dover Publications, 2001, 0486453340.

D: M. Albert Vannice: Kinetics of Catalytic Reactions. 2005, Springer, 9780387246499.

D: N. E. Henriksen, F. Y. Hansen: Theories of Molecular REaction Dynamics. Oxford University Press, 2008, 9780199203864.

Poslední úprava: Slavíček Petr (16.05.2019)
Studijní opory

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403006.html

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403006.html

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-670-8/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Opakování základních pojmů chemické kinetiky: reakční rychlost, rychlostní rovnice, mechanismus, Arrheniova rovnice, experimentální metody chemické kinetiky.

2. Analytické řešení komplexních kinetických schémat: metoda Laplaceovy transformace a maticová metoda.

3. Numerická řešení komplexních kinetických schémat, nelineární systémy.

4. Přibližné přístupy v chemické kinetice a návrhy mechanismů chemických reakcí.

5. Kinetické studium systémů s mnoha složkami: homogenní a heterogenní katalýza.

6. Kinetické studium systémů s mnoha složkami: polymerizační reakce, rozvětvené řetězové reakce.

7. Kinetické studium systémů s mnoha složkami: kinetika dějů při spalování, rozvětvené řetězové reakce, chemie atmosféry.

8. Pokročilé experimentální techniky chemické kinetiky 1: Časově rozlišené spektroskopie, femtochemie.

9. Pokročilé experimentální techniky chemické kinetiky 2: Studium molekulových srážek, metoda molekulových paprsků.

10. Dynamika elementárních chemických reakcí, metoda trajektorií, hyperplocha potenciální energie. Srážková teorie.

11. Statistické teorie elementárních chemických reakcí, teorie tranzitního stavu, metoda RRKM. Kvantové korekce.

12. Teorie reakcí v roztocích: TST v roztoku, difúzně řízené reakce, Kramersova teorie.

13. Kinetika fotochemických dějů. Teorie fotochemických reakcí, neadiabatické děje.

14. Prezentace samostatného projektu.

Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)